Kontrola hospodaření v průběhu roku

Kontrola hospodaření v průběhu roku

13. 2. 2021Finance

Kontrola je jednou z nejdůležitějších činností pro zabezpečení plynulého a správného hospodaření územního samosprávného celku v rámci celého rozpočtového roku. Rozpočet musí splňovat mimo vyrovnanosti i další důležité zásady, a to reálnost, pravdivost a úplnost. Tyto zásady mají velký význam při kontrole plnění rozpočtu a jeho vyhodnocování během roku. Pokud není splněna pouze jedna z nich, pak i samotná kontrola není přesná a územní samosprávný celek se během roku může dostat do finančních problémů.

V průběhu rozpočtového roku dochází k nesrovnalostem mezi rozpočtem a skutečností, které jsou často vyvolány organizačními změnami, změnami zákonů, nebo dalšími objektivními skutečnostmi např. haváriemi, přírodními katastrofami apod. Všechny tyto skutečnosti, které nebyly známy v době tvorby a schvalování rozpočtu musí být řešeny změnou rozpočtu, které se provádí rozpočtovými opatřeními. 

Kontrola hospodaření musí začínat od nejnižších článků řízení, tj. od vedoucích jednotlivých odborů, kteří musí sledovat a pravidelně vyhodnocovat svou část rozpočtu a činit opatření k dodržení závazných ukazatelů, za které jsou odpovědni.

Kontrola na všech úrovních porovnává schválený rozpočet, upravený rozpočet a účetní skutečnost a jejich vzájemný procentuální podíl za hodnocené období. Porovnání plnění rozpočtu doporučujeme sledovat ve víceletých časových řadách.

Kontrolu plnění rozpočtu doporučujeme provádět pravidelně, z praxe  vyplývá jako nejvhodnější následující periodicita:

  • měsíčně vedoucími odborů v podrobnosti rozpočtové skladby a závazných ukazatelů,
  • měsíčně vedoucím finančního odboru souhrnně za celý rozpočet,
  • měsíčně vedením města,
  • měsíčně finančním výborem,
  • měsíčně radou (v zákoně o obcím č. 128/2000 Sb. je stanoveno, že zabezpečovat hospodaření podle schváleného rozpočtu je vyhrazeno radě),
  • čtvrtletně zastupitelstvem města, a to v podrobnosti schválených závazných ukazatelů a v takové podrobnosti, která umožní zastupitelům zodpovědně rozhodnout o navrhovaných rozpočtových opatřeních (změnách závazných ukazatelů).

Změny závazných ukazatelů může schválit pouze zastupitelstvo města, zastupitelstvo může přenést pravomoc na radu města k projednávání změn rozpočtu, kdy nedochází ke změně závazných ukazatelů. Při každém návrhu na zapracování nového výdaje do rozpočtu je nutno stanovit i způsob financování, např. snížením některého závazného ukazatele, protože plnění je oproti předpokladu nižší, nebo lze některou rozpočtovanou akci nižší priority přesunout do dalšího roku.