Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti

15. 8. 2021Metodologie

Studie proveditelnosti je nástrojem pro zdůvodnění návrhu projektu zejména z ekonomického a technického hlediska. Jejím cílem je verifikovat, zda:

 • byla vybrána nejlepší možná varianta
 • byly přesně odhadnuty potřebné finanční prostředky na realizaci projektu
 • byla prokázána trvalá udržitelnost investice
 • byla identifikována rizika

Hlavním účelem studie proveditelnosti je prokázat proveditelnost daného projektu a prokázat, že subjekt, který projekt realizuje, má jasnou představu jak o realizaci samotné investice, tak i o jejím provozu a udržitelnosti do budoucna. Realizovatelnost projektu není chápána pouze jako realizovatelnost technická, ale jedná se především o posouzení ekonomické, finanční, posouzení dopadů na životní prostředí i dopadů sociálně-ekonomických.

V některých případech, ještě před zpracováním studie proveditelnosti v plném rozsahu, je vhodné vypracovat předběžnou studii proveditelnosti. Předběžná studie proveditelnosti odlišuje od studie proveditelnosti mírou detailnosti a poskytuje při vynaložení nižších nákladů a v kratším časovém horizontu pouze rámcová data, případně se zaměřuje pouze na určitou oblast. Má spíše charakter ideového záměru, který je velmi hodnotný pro rámcové formování základního směřování projektu a jeho vytvoření ušetří mnoho sil při vytváření plnohodnotné studie.

Studie proveditelnosti by měla provést hodnocení projektu z pohledu multikriteriální analýzy a zahrnout hodnocení projektů v následujících oblastech:

 • technické řešení projektu
 • tržní analýza
 • finanční analýza
 • ekonomická analýza
 • analýza vlivu projektu na životní prostředí
 • analýza vlivu projektu na lidské zdroje a relevantní cílové skupiny

U každého analytického výsledku by měla být uvedena případná rizika a pokud možno návrh jejich eliminace nebo omezení. Typický obsah studie může obsahovat například:

 1. Obsah
 2. Úvodní informace
 3. Stručné vyhodnocení projektu
 4. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap
 5. Tvorba, hodnocení a výběr scénářů
 6. Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix
 7. Management projektu a řízení lidských zdrojů
 8. Technické a technologické řešení projektu
 9. Dopad projektu na životní prostředí
 10. Zajištění investičního majetku
 11. Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek)
 12. Finanční plán a analýza projektu
 13. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu
 14. Analýza a řízení rizik (citlivostní analýza)
 15. Harmonogram projektu
 16. Závěrečné shrnující hodnocení projektu