Cost-Benefit analýza

Cost-Benefit analýza

15. 8. 2021Metodologie

Cost-Benefit analýza (CBA) je metoda, která umožňuje ohodnotit či posoudit realizaci projektů formou porovnání jeho užitků a nákladů. Od běžného finančního posouzení se liší zejména tím, že jsou zvažovány veškeré přímé i nepřímé zisky (přínosy) a ztráty (náklady) všech subjektů zainteresovaných do realizace zvažovaného projektu, tj. CBA analýza zodpovídá otázku, co komu realizace projektu přináší a naopak, co komu realizace projektu bere. Při hodnocení projektu tedy není klíčovým faktorem zisk/návratnost (firmy, obce nebo jiného investora), ale tzv. společenský užitek vypočítaný jako rozdíl nákladů a užitků projektu vzniklých realizací projektu a finanční investicí.

Při efektivním investičním rozhodování o realizovatelnosti projektu by z tohoto rozhodnutí mělo vyplývat, že zvažovaná investice je proveditelná a zároveň, že se jedná o nejlepší variantu mezi všemi ostatními uskutečnitelnými projekty. Problematičtější hodnocení těchto investičních záměrů je zejména u neziskových, veřejně prospěšných projektů, u kterých není prvořadým smyslem maximalizace zisku, ale zvýšení užitku jakýchkoli subjektů, jichž se realizace projektu může jakýmkoli způsobem dotknout. Z tohoto vyplývá, že při hodnocení je nutno vzít v úvahu obvykle širší řadu aspektů. CBA analýza také umožňuje hodnocení různých typů investic nebo jejich variant.

Problematikou analýzy nákladů a přínosů je skutečnost, že je v praxi často velmi obtížné stanovit a kvantifikovat přínosy a užitky projektu a následně je vyjádřit v peněžních jednotkách.

Základní postup při zpracování analýzy

 • definovat podstatu projektu,
 • vymezit strukturu beneficientů,
 • rozdíly mezi investiční a nulovou variantou,
 • kvantifikovat všechny relevantní náklady/přínosy (C/B) pro jednotlivé fáze životnosti projektu,
 • vyčlenit „neocenitelné“ C/B a analyzovat je,
 • převést „ocenitelné“ náklady/přínosy na hotovostní toky,
 • stanovit diskontní sazbu,
 • vypočíst kriteriální ukazatele,
 • provést citlivostní analýzu,
 • posouzení projektu na základě vypočtených kriteriálních ukazatelů, neocenitelných C/B a citlivostní analýzy,
 • rozhodnout o přijatelnosti a financování projektu.

Základní podmínkou pro kriteriální výstupy CBA je vyjádření hlavních nákladů/přínosů v peněžní podobě. V případě některých zanedbatelných obtížně ocenitelných C/B není nutné jejich vyjádření v podobě hotovostních toků, je však vhodné toto zjednodušení v analýze zřetelně zmínit a okomentovat.

K tomuto zjednodušení by nemělo dojít u zásadních efektů projektu!