Strategický plán

2019 / město Šlapanice
Havranek

Město Šlapanice jsou místem, které se v posledních letech populačně dynamicky vyvíjí, což klade nové požadavky na rozvoj veřejných služeb a jejich přizpůsobení populační struktuře města. Město je atraktivní díky své poloze, dostupnosti pracovních míst, stabilní ekonomické základně, fungující veřejné dopravě, dostatku volnočasových aktivit apod.

Přesto se také jedná o město, které se potýká s vysokou intenzitou automobilové dopravy, nedostatkem parkovacích míst a neuchopenou pozicí města vůči Brnu.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit strategický plán rozvoje města do roku 2025, který stanoví jasnou vizi a cíle, jak se město bude dále rozvíjet.

Projekt si kladl za cíl spolupracovat na strategickém plánu s odborníky a širokou veřejností, což náramně podařilo. Pozitivním impulsem bylo zapojení občanů do strategického plánování díky realizaci dotazníkového šetření v počtu 602 respondentů. Sami občané mohli v rámci šetření doporučit, jaký charakter města si přejí v budoucnu z hlediska počtu obyvatel nebo jak by využili novou lokalitu Cukrovaru.

Naše role

Strategický plán byl zpracován pracovními skupinami z řad zástupců města, odborníků a veřejnosti pod odborným metodickým vedením zástupců společnosti AQE advisors, a.s.. Při tvorbě se prolínalo komunitní i expertní zpracování, neboť bylo také naším úkolem srozumitelně vysvětlovat možnosti města, kapacitu území, financí apod., aby nedocházelo k nereálným návrhům a očekáváním. Strategický plán jsme zpracovali jako rozvojový a inovační s důrazem na atraktivitu města, která byla vykreslena komparačním srovnáním s vybranými městy Brněnské aglomerace.

„Důležitou rolí bylo zaujmout občany a vtáhnout je do procesu rozvoje města v průběhu samotné tvorby strategického plánu. Spolupracovali jsme s vedením města na budování příjemného pracovního prostředí, srozumitelného představení cílů a projektů včetně finančních dopadů na rozpočet města“.

Ing. Pavel Franěk
senior poradce
AQE advisors, a.s
 

Závěr

Realizace strategického plánu postupuje na městě po jasně vymezených krocích a doporučení. Pravidelně je informována veřejnost i zastupitelstvo města.

Profesionálně vytvořená struktura vytvořených analýz, šetření a pracovních dokumentů zajišťuje městu efektivně naplňovat schválenou vizi, cíle a rozvojové plány města bez výrazného ohrožení hospodaření města.

„Potěšením a i úspěchem se pro nás stal mimořádný zájem občanů o rozvoj města, jejich účast v průzkumu i na veřejných projednáních. Neméně pak skutečnost, že město Šlapanice zná svojí vizi do příštích let a může si tak vybudovat jednoznačnou pozici v rámci Brněnské aglomerace.“

Rada města Šlapanice