Politika, koncepce, strategie, plán – kdy a jak použít správný typ?

Politika, koncepce, strategie, plán – kdy a jak použít správný typ?

29. 1. 2023Rozvoj městMetodologieStrategie

Při poslední aktualizaci našeho šetření, které se věnuje využití strategického plánování ve městech v ČR (206 ORP) jsme pro rok 2022 navýšili průměrný počet dokumentů strategického významu na 11,4 ze stavu 10,6 v roce 2019. Našim obcím přibývají zejména adaptační strategie a energetické koncepce. Problém nicméně zůstává v jejich vzájemné neprovázanosti, špatné typologii a dokonce i v protisměrné orientaci. Spojujícím prvkem je absence provázání se střednědobým výhledem města. Ambice vyjmenovat všechno možné bez ohledu na reálné finanční možnosti města pak předurčuje takový dokument k zapomnění.

Mezi další významné problémy strategického plánování veřejného sektoru pak řadím i velmi špatné typologické vymezení strategických dokumentů, s čímž souvisí i jejich nejasná role, očekávání aktérů a již zmíněné „konkrétní aktivity“ v podobě implementačního plánu.

V naší praxi jsme proto zúžili škálu využívaných dokumentů na čtyři hlavní typy, z nichž každý má zcela odlišnou roli.

Politika – tímto dokumentem obecně chápeme vrcholný strategický dokument, který vymezuje směry očekávaného (chtěného) stavu. Není vystavěna na analytických základech (byť v sobě odráží holistické poznání). Neobsahuje implementační plán, není spojena s rozpočtem.

Koncepcí rozumíme strategický dokument, který vychází z analytického poznání, definuje strategické směry, východiska a limity. Často rozpracovává klíčová témata uvedená v nadřazených politikách. Jako ideální témata pro koncepce se jeví oblasti životního prostředí, školství, sociálních služeb a třeba podpory podnikání. Koncepce by neměla obsahovat implementační plán.

Strategie je zásadní plánovací a rozvojový dokument města, který vymezuje vizi na základě hlubokého poznání, tuto rozkládá na dílčí priority, kterým stanovuje cíle. Definuje postupy jak cílů dosáhnout, jejich plnění následně měří a hodnotí. Strategie obsahuje implementační plán na dobu její platnosti i vazbu k rozpočtovým možnostem města (či jiným formám financování).

Plán (akční plán) obvykle řeší konkrétní naplňování cílů, v případě akčního plánu pak obvykle časovaný pro 1 rok. Plán by měl být ideálně provázaný s rozpočtem městem, spolu s ním i schvalovaný. Projekty v plánech uvedené by měly výt zahrnuty ve střednědobém rozpočtovém výhledu města. Plány by měly vycházet z principů projektového managementu.

Jakkoli se zdá tato typologie složité, opak je pravdou. Využití různých typů dokumentů je velmi odvislé od velikosti města, mnohdy by bylo nejlepší, kdyby města měly pouze jednu strategii a dobře postavený proces její implementace (akční plán).
 

Naše doporučení pro strategické plánování „méně je více“ platí nejen pro počty strategických dokumentů, ale i pro jejich rozsah.

- Jan Havránek