Manažerské role vedoucích pracovníků v měnící se době

Manažerské role vedoucích pracovníků v měnící se době

17. 11. 2020Leadership

Poslední roky se vyznačují zvýšenou dynamikou změn prostředí. Ta klade vysoké nároky na manažerské role vedoucích pracovníků. Úspěšný manažer musí na tyto změny reagovat, průběžně na sobě pracovat a rozvíjet se.

„Management je profese jako každá jiná a je potřeba se v ní vzdělávat. Následky nepochopení mohou být zdrcující.“

 

Jaké role musí vykonávat a co znamenají?

Dlouhodobě platné role

je třeba dlouhodobě akceptovat jako platné. Ze své podstaty mohou být často přehlíženy, zejména s ohledem na přenos "byznys" dovedností do řízení veřejných organizací. Jsou to role, na kterých stojí jistota výkonu veřejné správy a které občané od svých úřadů očekávají. Jsou základem práce manažera.

Regulování

Alokuje a reguluje zdroje, vytváří standardy, sleduje efektivitu při zvažování scénářů za účelem dosažení pořadovanách standardů práce týmu. 

Rozhodování

Bilancuje, vypracovává scénáře, zvažuje varinaty, hodnotí rizika, rozhoduje a kontroluje důsledky svých rozhodnutí.

Dodržování

Brání současná pravidla a standardy proti neočekávaným výkyvům, zajišťuje řízení kvality a soulad s předpisy. 

Expert

Je znalostní oporou, v kritických okamžicích přebírá odpovědnost na práci svých podřízených.

Vyvíjející se role

nejsou automatické jako dlouhodobě platné role vyžadují neustálou pozornost a trénink dovedností manažera. Přestože jsou na první pohled většině manažerů jasné, při jejich aplikaci dochází k řadě chyb. Tyto role jsou vhodné aplikovat jako druhý stupeň manažerského řízení.

Delegování

Vhodně rozkládá úkoly na menší celky a vhodně přenáší na své podřízené s vědomým jejich možností, schopností a limitů.

Vyjednávání

Vyvažuje zájmy partikulárních skupin vně i uvnitř organizace. Snaží se bourat bariéry a prostřednictvím dobré komunikace vysvětlovat své kroky.

Inovátor

Neustále hledá způsoby, jak zlepšit současný způsob práce, pracuje s daty, aktivně zapojuje spolupracovníky do procesu řízení inovací.

Implementátor

Dotahuje věci do konce, je důsledný v řízení, věnuje přiměřenou pozornost detailu, aplikuje prvky projektového řízení.

 

Budoucí role

reagují na nejnovější trendy a požadavky. Jsou to vrcholné role manažera, naplňují očekávání nastupující generace. Vyžadují skvělé dovednosti, znalosti či empatii manažera. Jsou to role, které odlišují skvělé manažery nového typu od dobrých manažerů současnosti.

Vypravěč

komunikuje příběhy (příklady dobré/špatné praxe), bourá současné hranice uvažování a motivuje své kolegy a podřízení k novým přístupům.

Hledač zdrojů

využívá individuální schopnosti členům týmu, které tito dostatečně nepoužívají v rámci stávajících rolí. Dává příležitost lidem mimo zařazení v organizační struktuře.

Systémový architekt

uvažuje v mnoha rovinách, aplikuje nové poznatky, předvídá dopady svých rozhodnutí, zapojuje různé profese, je kreativní.

Průvodce

ukazuje cestu a možnosti, nechá své pracovníky, aby sami našli způsob jak dosáhnout cíle. Motivuje kolegy k samostatné práci.

- Jan Havránek