Jaká je skutečná cena strategie

Jaká je skutečná cena strategie

16. 1. 2022StrategieLeadershipFinance

Čím dál častěji jsem dotazován, kolik vlastně taková strategie stojí. Dnešní článek proto chci věnovat úvaze nad touto otázkou.

Rozvoj a řízení měst je jedna z nejtypičtějších  multioborových  disciplín, která v sobě zahrnuje hned několik vyhraněných problematik, oborově a sektorově až příliš vymezených. Možnosti technologické, energetické, environmentální  i ekonomické  a procesní harmonizace infrastrukturních i tzv. měkkých investic se však dosud plně nevyužívají. Důvodem tohoto  nevyužívání  je  obvykle  nedostatek relevantních informací a efektivních rozhodovacích procedur. Překonávat je třeba i bariéry mentální – jednotlivé profesní skupiny, ale i instituce spolu často nemluví, zpracovává se množství strategií či výzkumných výstupů – ty však nezřídka míjejí své adresáty.

Příprava strategických plánů není jen kompetence municipální, zapojit se do něj musí všichni zainteresovaní aktéři (stakeholders). Je potřeba budovat víceúrovňová partnerství mezi správou města a občanskou společností, protože tento cíl vyžaduje integrované názory založené na různých pohledech aktérů, sektorů a úrovní (využívání). Tato potřeba širšího zapojování je dána multidisciplinárním charakterem problematiky, nutností kombinace různých kompetencí a kvalifikací, potřebou harmonizace dílčích opatření, diferencovanou odpovědností za jednotlivé části systému a v některých případech dlouhodobým charakterem dopadů opatření.

Abych mohl odpovědět na otázku vymezenou v úvodu, je potřeba uvést kontext toho, co to vlastně strategie je. Požadavky kladené na osoby zapojené do přípravy strategie jsou významné, nelze vůbec předpokládat, že by do koncepční tvorby byly zapojeny osoby nezkušené, juniorní, bez patřičného vzdělání a obrovského rozhledu.

Cena expertní práce se nijak nevymyká jiným obdobným profesím, ať už jsou to lékaři, právníci, vědci apod. Připočteme-li k průměrným mzdovým nákladům odvody a přiměřenou režii, nelze v současnosti pořídit hodinu práce experta za cenu nižší než 1 000 Kč. Efektivní měsíční práce se nikde nepohybuje výše než 70% disponibilního časového fondu. Zbylý čas vždy patří administrativním úkonům, v lepším případě však ale studiu.

Chceme-li vytvořit znalostní strategii (ne překopírovný obecný, mnohokrát použitý text) a zapojit do přípravy zájmové skupiny, pohybuje se pracnost pro města různé velikosti od 400 do 1 000 osobohodin. Menší města se obvykle pohybují na spodní části intervalu, větší logicky na opačném.

Tipy, jak ušetřit za externí služby:

  • v úvodu definovat zadání, že účelem strategie není koncepční rozvoj města, ale slouží jako „aby byl“ dokument;
  • dlouhodobě usilovat o zaměstnávání vzdělaných, aktivních a stále se učících lidí na úřadě (ti mohou velmi pomoci při zapojení to procesu strategického plánování);
  • vyhlásit veřejnou zakázku s jediným rozhodovacím kritériem – cena nabídky (uchazeči pak nacení strategii obvykle v polovině mnou zmiňovaného intervalu – tomu následně přizpůsobí i kvalitu výstupu).

Tipy pro výběr správného dodavatele:

  • přesně definovat zadání, jasně vymezit naši představu, jaký dokument očekáváme, kolik se plánuje setkání, jaké budou parametry akceptace budoucího díla (čím přesněji se rozsah práce definuje, tím lépe se následně vybírá vhodný dodavatel);
  • organizovat dvoukolové výběrové řízení – tedy v prvním kole zúžit seznam uchazečů na počet 3–5, následně je nechat prezentovat jejich představu o způsobu plnění práce. Mezi dodavatelem koncepčního díla a zadavatelem musí fungovat porozumění, musí si jednoduše sednout;
  • vždy trvat na tom, aby se na realizaci díla podílely pouze osoby uvedené v nabídce (obvykle dodavatelé do nabídky uvádí životopisy expertů, kteří následně výsledné dílo ani nevidí… protože ho většinou dělají juniorní pracovníci či studenti bakalářských programů).

Strategie je hlavní odpovědností lídra a zásadní dokument města. Orientace vedoucích představitelů měst na sledování návštěvnosti jejich facebookových stránek a vyhýbání se zastupitelské odpovědnosti je důsledek pomalého rozvoje obcí, které v dnešní (dynamicky se měnící) době potřebují jasné vize, dobré strategie a příkladné vedení.

 

- Jan Havránek

PS: Inspirací k článku byl způsob a výběr dodavatele rozvojové strategie nejmenovaného 30tis. města, které je hrdé na úspory za nákup expertní práce (cena díla je 210 tis. Kč).