Jak nastavit priority strategie?

Jak nastavit priority strategie?

7. 2. 2023MetodologieStrategie

Obce a města řeší obdobné problémy, čelí podobným výzvám. Jak tedy nastavit správně priority své strategie? Co vše má ve strategii být uvedeno? Až do jaké podrobnosti ve struktuře strategického dokumentu jít?

Jistě si při čtení běžné strategie typického města nelze nevšimnout, že přestože jsou vize odlišné, priority jsou v zásadě stejné. Jsou pojmenovány podle oblastí, které města řeší. Energetika, doprava, správa majetku, bydlení apod. Díky snaze nic nevynechat tak strategické dokumenty rostou a na mnoha set stranách pak pojmenovávají  (zejména v analytické fázi) vše. Preventivně.

Bohužel tímto přístupem strategie zcela ztrácí svůj smysl. Ten nespočívá v taxativních výčtu všeho, co město musí řešit. Smysl strategie je v tom, že se soustředíme na priority města (úzce vymezené) a těm věnujeme největší pozornost. To nijak nevylučuje starost o další oblasti, které strategie explicitně nepojmenovává.

Technika, kterou používáme u nás, kombinuje oba výše zmíněné přístupy. Jednak zcela jasně formulujeme priority rozvoje města a těm definujeme cíle. Vedle toho u každé priority určujeme obecné oblasti, které může priorita řešit.

Na základě dlouhodobého výzkumu, který ve veřejné sféře realizujeme, jsme vytvořili Katalog témat rozvoje obcí (tzv. TOR), na úrovni, ve které je shoda pro všechny typy obcí. Témata zařazená v TORu mají víceméně stejnou významnost. Pro každé téma pak stanovujeme vzorové projekty, které tam spadají. Např. v tématu Bezpečnost se mohou spadat opatření typu  městská policie, kamerové systémy, zpomalovací pruhy, prevence kriminality, vzdělávání apod. Tedy je zjevné, že konkrétní projekty řešící bezpečnost mohou být řazeny do rozdílných priorit.

TORy klastrujeme do 3 oblastí, a to následovně:

  • obec a město (řeší územně technický aspekt rozvoje města)
  • život (řeší podnikání a život ve městě)
  • správa (řeší řízení města, inovace a technologie)

Pokud tedy při formulaci strategie volíme priority, které mají za cíl naplňovat definovanou vizi, zároveň pro každou prioritu uvádíme, který TOR jsem spadá. Slouží to jako návod jak pro tvorbu Akčních plánů (aby bylo jasné, kam řadit daný projekt), tak i pro následný monitoring plnění indikátorů strategie.

 

Příklad:

Priorita:

Dostupné a motivující vzdělávání pro všechny generace

 

TOR:

  • Školství a vzdělávání
  • Občanská společnost
  • Správa města

 

- Jan Havránek