Vzdělávání pracovníků magistrátu

2019-2021 / Statutární město Mladá Boleslav
Havranek

Dva roky vzdělávání na magistrátu v Mladé Boleslavi byly pro rozvoj úřadu velkým projektem. Ve spolupráci s našimi lektory jsme zrealizovali komplexní vzdělávání zaměstnanců podle předem provedené analýzy vzdělávacích potřeb. Zaměstnanci tak měli možnost absolvovat potřebné kurzy a zároveň naplňovat potřeby zákona o úřednících, bez nutnosti cestovat mimo místo své práce.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu bylo v průběhu roku 2019 -2021 proškolit zaměstnance magistrátu města Mladá Boleslav ve více než 26 tématech. Důraz měl byl kladen na využití inovativních metod výuky, práci s modelovými příklady a aktivním zapojováním účastníků.

Naše role

V rámci vzdělávání se nám prostřednictvím akreditovaných školení podařilo zvýšit odbornou úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců magistrátu. Zorganizovali jsme celkem 56 dnů školení, které navštívilo přes 1.000 posluchačů.

Školení probíhalo ve formě prezenčních kurzů přímo v Mladé Boleslavi, dále jsme organizovali výjezdní školení na Hrubé Skále. Od poloviny roku 2020 jsme přešli do on-line prostředí, z důvodu omezení zapříčiněných pandemií COVID-19. 

Veškerá školení pro magistrát byla sestavena přímo na míru účastníkům. Při tvorbě obsahu školení jsme zjišťovali požadavky účastníků před kurzem dotazníkem. Lektoři průběžně studovali interní dokumentaci a další podklady magistrátu. To nám umožnilo nastavit efektivní a prakticky zaměřené vzdělávání, vyvarovat se nedostatkům a nepřesnostem při realizaci školení.

Zpětná vazba byla zjišťována po každém školení a všechny studijní materiály včetně audionahrávek jsou uloženy na sdíleném úložišti dostupném všem stávajícím i budoucím zaměstnancům.

Co vše jsme školili:

 • Aplikace zákona o obcích v praxi
 • Norma - úprava písemností
 • Pracovněprávní vztahy v úřadech ÚSC
 • Zákon o svobodném přístupu k informacích a jeho aplikace
 • Správní řád v praxi územních samospráv
 • Registr smluv podle zákona č.340/2015
 • Zákon o střetu zájmů
 • Zákon č.255/2012 o kontrole
 • Zákon o úřednících územních samosprávných celků v praxi
 • Výběrová řízení dle zákona o úřednících krok za krokem
 • Veřejné zakázky malého rozsahu
 • Přestupkové řízení
 • Dopravní přestupky
 • Rozpočet a rozpočtový proces obce
 • Občanské průkazy a cestovní doklady
 • Úřední deska a doručování písemností
 • Práce s elektronickými digitálními dokumenty
 • Kybernetická bezpečnost
 • Správní řád pro OSPOD, OZ, TZ, tr. řád - dítě jako pachatel nebo oběť trestných činů
 • Školský zákon
 • Obec nebo kraj jako příjemce nebo poskytovatel dotací
 • Datové schránky
 • Spisová služba a spisový řád
 • Aktuální otázky v oblasti územního a stavebního řízení
 • Ochrana osobních údajů a GDPR

"Přestože obecně panovala obava z kvality on-line školení, absence fyzické interakce ve vztahu lektor-posluchač, výsledek předčil očekávání obou stran."

Lucie Kratochvílová
odborný garant projektu

Závěr

Veškeré cíle projektu jsme splnili a ukončili dle plánovaného harmonogramu, i když prezenční školení nebyla možná. Rychle jsme se přizpůsobili situaci, motivovali vedení úřadu i zaměstnance k on-line formě vzdělávání a uspěli jsme. Vzdělávání je nekonečný proces, a proto věříme, že budeme magistrátu nadále kvalitním partnerem v oblasti vzdělávání zaměstnanců.

Bylo skvělé mít k dispozici balíčky témat přímo na míru potřeb našich zaměstnanců. V rámci projektu jsme absolvovali i výjezdní školení, které významně posílilo kvalitu komunikace na úřadě a zvýšilo naši motivaci k další práci. Kurzy AQE academy byly vedeny kvalitními lektory a měly perfektní obsah i organizační zajištění. Školení zlepšilo kvalitu poskytovaných služeb našim klientům – veřejnosti. A o to nám jde“.

Marie Zajíčková
tajemnice magistrátu města