Výběrové řízení na pozici ředitel/ka zámku Slavkov-Austerlitz

2023 / město Slavkov u Brna
Havranek

Práce s naším klientem město Slavkov u Brna je vždy specifická, jedinečná, v krásném prostředí, s týmem zkušených a motivovaných zaměstnanců a politiků.

Cíl projektu

V září 2023 jsme přijali výzvu připravit, realizovat a vyhodnotit výběrové řízení na pozici ředitel/ka zámku Slavkov-Austerlitz. Rozvoj zámku Slavkov-Austerlitz patří ke strategickému projektu města. Ředitel/ka je veřejná slavkovská osoba, která se stává klíčovým hráčem v řízení a rozvoji jednoho z nejvýznamnějších turisticko-kulturních cílů v Jihomoravském kraji. Zámek Slavkov-Austerlitz hledal ambiciózního člověka, který má za úkol udržet lesk instituce a pomůže jí v dalším rozvoji. Hlavní náplní práce je mimo jiné vést a rozvíjet kulturní, společenské a turistické akce a pomáhat v udržení chodu národní kulturní památky v majetku města Slavkov u Brna.

Naše role

K zakázce jsme přistoupili zodpovědně a strategicky. Zakázka se skládala z následujících aktivit:

 1. Definice požadavků na pozici    
 2. Zpracování inzerátu a jeho zveřejnění
 3. Sběr CV a monitorování náborového procesu
 4. Realizace 1. kola VŘ včetně vyhodnocení
 5. Realziace 2. kola VŘ assessment centrum
 6. Vyhodnocení VŘ

Ve spolupráci s týmem MěÚ Slavkov u Brna složeného ze starosty, místostarostky, tiskové mluvčí a radní, tajemníka a stávající ředitelky zámku Slavkov-Austerlitz jsme definovali konkrétní požadavky na pozici, náplň práce a nabídku. V úvahu jsme vzali specifické manažerské dovednosti, na které má tato pozice zvláštní nároky. Důležitým byl požadavek na porozumění financování příspěvkové organizace a práci s rozpočtem.

Inzerát byl zpracován na základě právě vytyčených stěžejních kompetencí budoucího manažera zámku. Byl sestaven dle moderních trendů, aby se odlišil od ostatních klasických inzerátů a nabídnul kreativním a tvůrčím manažerům možnost se zúčastnit výjimečného výběrového řízení. Nedílnou součástí byl požadavek na CV, motivační dopis a stručnou definici rozvoje zámku Slavkov-Austerlitz. Inzerát byl zveřejněn na kariérních platformách, webovkách města, sociálních sítích a dalších komunikačních kanálech města a zámku s konkrétním termínem ukončení výběrového řízení.

CV byla sbírána postupně, monitorovali jsme kompetence uchazečů uvedené v CV, strukturu a obsah motivačního dopisu včetně příloh. Při prvním posouzení byli eliminováni uchazeči, kteří neodpovídali svými zkušenostmi a znalostmi požadavkům. Vybraných 14 účastníků jsme pozvali k osobnímu pohovoru, na nějž jsme se důkladně připravili prostřednictvím analýzy CV a příloh. Ke každému účastníkovi byla sestavena baterie otázek a úkolů, jež byla součástí 1. kola ústního pohovoru. Otázky se nikdy neopakovaly, byly jedinečné a přímo zaměřené na informace poskytnuté od uchazeče.

Ukázka baterie otázek k ústnímu pohovoru 1. kola VŘ:

 • Setkal jste se ve své praxi s projektem, který neměl vhodně nastavená rizika? Jak Vy osobně řídíte rizika v projektech?
 • Jaké konkrétní nové akce jste realizoval na hradě xy (byl jste event manager) a jsou některé z nich stále aktivní?
 • Proč chcete pracovat jako ředitel/ka zámku Slavkov-Austerlitz?
 • Píšete, že Vaše silná stránka je vést a motivovat kolektiv. Jaká forma motivace se Vám ve Vaší praxi nejlépe osvědčila?
 • Psala jste práci na modernizaci vytápění zámku. Definujte možnosti úspor energií na zámku. Myslíte, že je vhodné využít dotační programy z EU při realizaci energetických úspor pro zámek?

 

Ústní pohovor proběhnul v krásném zázemí MěÚ Slavkov u Brna v reprezentativních prostorách kanceláře starosty s přímým výhledem na zámek. Všichni uchazeči měli možnost prezentovat to nejlepší ze svých znalostí a dovedností. Pod profesionálním vedením AQE personalistky neměl realizační tým ze Slavkova žádné starosti s přípravou, tiskem, vyhodnocováním CV a podrobným studováním podkladů. Byla nám svěřena naprostá důvěra ve výběru vhodných účastníků do 2. kola osobního pohovoru.

Vybrali jsme 3 vhodné kandidáty a rozeslali pozvánky na 2. kolo, které se konalo prostřednictvím realizace tzv. assessment centra. Tato forma výběru zaměstnanců nám pomohla nahlédnout do každodenního života ředitele/ky zámku a uchazeči si zkusili řešit běžné záležitosti:

 1. Prezentace – v časovém rozsahu 10 minut. Osobní prezentace analýzy dopadů na organizaci zámek Slavkov-Austerlitz po otevření napoleonské expozice (úkol s domácí přípravou) před porotou.
 2. Test – projektové řízení, logické myšlení a manažerské dovednosti (25 písemných otázek na výběr z 3–5 možností odpovědí, přiřazování možností, logické úkoly).
 3. Modelová situace – příprava personálních kapacit a rozpočtu na eventovou akci a diskuze před porotou.
 4. Skupinový úkol – účastníci společně připravovali harmonogram dne na zámku dle zadaných požadavků a reagovali na změny zadání úkolů, poté prezentovali společně před porotou.
 5. Individuální úkol – pracovní pohovor s podřízenou, která nedodržuje pracovní podmínky. Hraná modelová situace.

 

Vybírat společně s vedením města Slavkov u Brna ředitelku zámku Slavkov-Austerlitz pro mě byla čest. Užila jsem si nejen její přípravu, ale hlavně samotnou realizaci. Assessment centrum prováděné ve 2. kole bylo velmi dynamickým, profesionálním a účinným nástrojem pro výběr nejvhodnějšího uchazeče. V následujících letech se na této krásné památce budeme setkávat s novou paní ředitelkou, které tímto přejeme mnoho úspěchů v její nové pozici.

Lucie Kratochvílová, personalistka

Závěr

Sledovali jsme jednání a chování účastníků při úkolech, práci ve stresu, pod časovým tlakem, skupinovou práci, formu komunikace, umění vést a řídit skupinu, umění naslouchat, krizově řídit, podávat zpětnou vazbu a šířit pozitivní náladu a být leaderem a přirozenou autoritou při práci.

Hodnotili jsme zpracovaný test, provedenou prezentaci i průběh řešení jednotlivých úkolů assessment centra. Prostřednictvím individuálních a precizně připravených úkolů jsme určili výsledné pořadí uchazečů a novou ředitelku zámku Slavkov-Austerlitz.

Výběr nové ředitelky našeho zámku pro nás byl velmi důležitý a záleželo nám na objektivním posouzení uchazečů. Spolupráce s AQE byla výborná, vše jsme měli na klíč připraveno, inzerát, pozvánky, e-maily, samotnou realizaci dvoukolového výběrového řízení včetně vyhodnocení. Příště budeme manažerské pozice na naše zaměstnance vybírat zase s AQE.  

Michal Boudný, starosta