Střednědobý výhled rozpočtu

2011 / Statutární město Chomutov
Havranek

Statutární město Chomutov je naším dlouhodobým klientem. V souvislosti s očekávanými dopady ekonomické krize roku 2009 na v té době městem realizovaný integrovaný plán rozvoje města (IPRM) v celkové výši cca 1,5 mld. Kč, jsme naši spolupráci výrazně prohloubili.

Cíl projektu

Hlavním úkolem byla hloubková analýza možností průběžného financování IPRM včetně případných ekonomických dopadů na město. V jejím rámci šlo především o odhad plnění příjmů ve střednědobém horizontu, stanovení pravděpodobného časového zapojení finančních rezerv, určení udržitelného způsobu financování investic – přiměřená výše úvěrů, posouzení ekonomických ukazatelů a sestavení výhledu v podrobnosti umožňující jeho využití při tvorbě rozpočtu.

Naše role

Statutární město požadovalo vytvoření nezávisle zpracovaného dokumentu, který obsahuje nejen provozní část příjmů a výdajů, ale také nástin harmonogramu plánovaných investičních výdajů a též předpokládané přijetí dotací a zahrnuje i finanční spoluúčast statutárního města, tak aby nedošlo k jeho předlužení.

Grafy ukazují, že odhad roku 2010 (SVR 2010) byl proveden s přiměřenou racionální rezervou, druhý ze SVR 2011 již ukazuje skutečnost tohoto roku, která byla v očekávané výši (velmi příznivá).

Závěr

Zpracovaný střednědobý výhled rozpočtu zahrnoval všechny plánované prioritní investice a odhadované vratky transferů. Běžné příjmy a výdaje byly v jednotlivých letech navrženy v tendencích minulého vývoje, dle analýzy skutečnosti těchto let, a předpokládaného vývoje ekonomiky státu, čímž bylo dosaženo vhodné vyváženosti predikovaných hodnot v rámci očekávaného vývoje během období, na který byl výhled sestaven.

Materiál se stal základním kamenem prohloubení dlouhodobé spolupráce se statutárním městem.

„Střednědobý výhled rozpočtu, zpracovaný firmou AQE advisors se stal pro statutární město důležitým dokumentem pro řízení a zdrojem informací o budoucím vývoji hospodaření města. Je také vodítkem při sestavování rozpočtu, čím urychluje a zefektivňuje práce s plánovacími dokumenty.“

Ing. Jan Mareš
vedoucí ekonomického odboru statutárního města Chomutova