Strategie rozvoje školství

2022 / Statutární město Mladá Boleslav
Havranek

Pro blízkou i vzdálenější budoucnost, kterou se snažíme prostřednictvím různých prognóz nahlédnout, ale dokážeme predikovat s čím dát tím větší obtížností kvůli doslova tektonickým změnám, je klíčová schopnost rychle reagovat a rychle se novým změnám přizpůsobit, stavět na znalostní bázi následovanou schopností se neustále učit. Už přizpůsobit se nárokům současné společnosti je nesnadné, ještě obtížnější je však připravit se na budoucnost.

Musíme se jednoduše naučit se učit, a to v průběhu celého života.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit ambiciózní, ale zároveň konkrétní strategický plán, který bude reagovat na aktuální výzvy, před kterými mladoboleslavské školství stojí. Dílčím cílem pak bylo operativně reagovat důsledky zahájení války na Ukrajině – příliv ukrajinských dětí a žáku. Našim úkolem bylo mj. vytvořit dynamický kapacitní model škol a školských zařízení a navrhnout možné scénáře vývoje.

Naše role

Jako reakci na dopady války na Ukrajině jsme městu vytvořením této strategie zároveň doporučili přistoupit k Úmluvě o právech dítěte, přijaté Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989. Mezi hlavní principy Úmluvy, na který vzniklá strategie stojí, patří zejména princip nejlepšího zájmu dítěte, účast dětí na rozhodování a ochrana dětí před diskriminací.

Skutečný udržitelný rozvoj musí být postaven na lidech, kteří ve městech žijí a kteří s městem spojují svou budoucnost. Ať ji se jedná o odbornou veřejnost, rodiče, nebo i samotné děti a žáky. Akcentovali jsme proto podporu dětského a žákovského parlamentu, jak pro zjišťování zpětné vazby tak i pro reálnou možnost ovlivnit podobu školství města.

Vedle jednoznačného přínosu pro implementaci strategie (angažovaní lidí pomáhají s její realizací) má zejména podpora participace dětí vliv na rozvoj jejich občanských kompetencí.

Pro zjištění názorů klíčových aktérů jsem provedli rozsáhlé výzkumy, do kterých se zapojilo:

  • 420 zaměstnanců škol a školských zařízení
  • 2 251 rodičů dětí a žáků
  • 1 993 žáků II. stupně

Dílčí cíl jsme splnili modelováním prognóz, kdy pro střední variantu bylo doporučeno zvýšení kapacit v základních školách o 600 míst.

Samotná strategie se ve své implementační části věnovala nejen identifikaci doporučení potřebných intervencí, ale i prioritizaci projektů, kdy bylo vybráno 14 klíčových záměrů, na jejichž realizaci věnuje město největší úsilí.

„Při každé tvorbě strategie školství si uvědomím, jak je tato oblast zásadní pro budoucnost naší země. Přesto pouze málokteré město věnuje školství dostatečnou pozornost. Jsem osobně vděčný Mladé Boleslavi, že naši nejmladší generaci staví do popředí svých priorit.“

Jan Havránek
odborný garant projektu
 

Závěr

Strategii rozvoje školství jsme pomohli městu nejen vytvořit ale podíleli jsme se i na její komunikaci. Připravili jsme podklady pro on-line komunikaci, vytvořili zjednodušenou (letákovou) verzi a pomohli tak výsledky práce nasdílet všem, které oblast vzdělávání zajímá.