Strategie rozvoje mikroregionu

2020 / Skutečsko – Ležáky
Havranek

Mikroregion Slutečsko - Ležáky tvoří 12 členů a rozkládá se v jihozápadní části Pardubického kraje. Je regionem, který spojuje krásnou přírodu, zajímavou polohu a významnou část moderní historie.  

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit novou, atraktivní a moderní strategii mikroregionu a jeho obcí do roku 2026. Strategie obcí měly být postaveny na cílech, které se budou vzájemně doplňovat a budou podporovat sounáležitost, která prohloubí společné kořeny v regionu.

Naše role

Na počátku realizace projektu jsme přichystali ambiciózní prvky komunikace a zapojení všech věkových skupin obyvatel do tvorby strategií. Realizoval se průzkum pro menší obce, tak i průzkum pro město Skuteč. Vystupovali jsme jako koordinátoři a mediátoři všech akcí, spojovali jsme názory a požadavky jednotlivých částí regionu. Kromě rozsáhlého průzkumu mezi občany regionu, kterého se zapojilo 500 respondentů, jsme koordinovali a moderovali desítky kulatých stolů, fokusních skupin a veřejných projednání ve všech obcích! Výsledky průzkumů a setkání jsme díky odbornému zpracování srovnali mezi všemi kategoriemi obyvatel regionu (mladí, starší, rodiny apod.) a interpretovali.

Rozsah zapojení občanů byl mimořádný, směle lze uvést, že v podmínkách strategického plánování v regionech jedinečný a inspirativní. 

Při zpracování jsme dostupná data a názory kategorizovali do oblastí, která následně utvářela rámec všech strategií. Hlavní myšlenkou rozvoje mikroregionu se stalo podporovat vnitřní a vnější vazby obyvatel formou dostupných základních veřejných služeb v obcích nebo v dopravně dostupné okolní obci. U jednotlivých obcích jsme se zaměřili na rozvoj témat, která vytváří a dokreslují jedinečnost prostředí a mají významný vliv na to, jak se lidé v obci cítí a chovají.

Správná interpretace vize a předání informací do strategických dokumentů byla výzva, kterou jsme společně s vedením jednotlivých obcí zvládli. Jednotlivé opatření a projekty byly na kulatých stolech probrány a na veřejných projednáních pak představeny veřejnosti.

"Rádi jsme viděli, že se do všech pořádaných akcí zapojily stovky občanů, které dokázaly formulovat svoje myšlenky. A ještě rádi jsme viděli, když si vytvořené strategie brali občané za své." 

Pavel Franěk
odborný garant

Závěr

Vytvořením několika strategií faktické práce teprve začínají. V regionu se nastavily cíle, které se budou postupně naplňovat. Připravily se projekty, ve kterých bude třeba široké spolupráce mezi jednotlivými samosprávami. Tím, že se jednotlivé strategie tvořily společně s lidmi, vše se veřejně prezentovalo. Jsou tak minimalizovány rizika, že se strategie nebudou naplňovat. Profesionálně provázaná struktura analýz, šetření a vazba na další rozvojové dokumenty umožňují obcím efektivně naplňovat vizi regionu a  cíle bez ohrožení hospodaření obcí.

"Po několika letech konzultací jsme se rozhodli vypracovat novou strategii regionu a strategie členských obcí, které daly našim myšlenkám a snahám novou vizi a ukazují směr, kterým bychom chtěli obce v budoucnosti vést. Jsme rádi, že se nám to společně se zástupci AQE advisors, a.s. podařilo."

Pavla Němcová
starostka obce Vrbatův Kostelec, předsedkyně sdružení