Strategie rozvoje města

2021 / Bystřice
Havranek

Město Bystřice je místem, které v posledních letech populačně roste, což klade nové požadavky na rozvoj veřejných služeb a jejich přizpůsobení struktuře města. Současně je to město, které se člení na 26 částí. Má velmi složité územní uspořádání, kdy polovina obyvatel bydlí v osadách (vesnicích). 

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit novou, moderní a vizuálně atraktivní strategii rozvoje města do roku 2030. Výrazný důraz měl být dán na zapojení všech aktérů ve městě. S ohledem na omezení způsobené pandemií COvID-19 bylo cílem aplikovat on-line prvky participace.

Naše role

Poslední roky vysvětlujeme klientům, že konveční způsob přístupu ke strategickému plánování, zejména pro menší města, není vhodný. Důvodem je skutečnost, že robustní zpracování analytických podkladů není v digitální době potřeba. Všechny informace jsou dostupné "ihned", problém spočívá nikoli v jejich přepisování, ale v interpretaci. Při úvahách o stav a potenciálu města jsme vycházeli zejména z analýz megatrendů (navíc ovliněnými dopady pandemie), propojování všech relevantních dat o vybavenosti, území, finančních zdrojích, občanech a způsobu života ve městě. Usilovali jsme o zapojení strategie Bystřice do širšího kontextu nadřazených rozvojových dokumentů ČR i EU.

¨

Fragmenty dostupných dat jsme kategorizovali do pilířů, které následně utvářely rámec celé strategie. Poselstvím strategie se stalo podporovat myšlenku, že Bystřice je skvělé místo pro život, která nabízí optimální kombinaci možností nabídky dostupné práce a prvků aktivního sousedského života.

Při tvorbě dokumentu se prolínalo komunitní i expertní zpracování. Při formulaci strategických cílů i tvorbě akčního plánu jsme uvažovali racionálně. Konsensuální akceptace strategie je vždy založena na reálných očekáváních, nikoli na absolutním výčtu všech uvažovaných "projektů", které ze své podstaty nemohou být nikdy realizovány.

V osadách jsme organizovali kulaté stoly, po zpřísnění podmínek hromadné setkávání jsem participativní akce přesunuly do on-line prostředí. Moderovali jsme řadu obecných i tematicky zaměřených akcí.

Do tvorby jsme zapojili i mladou generaci občanů formou průzkumu a jednotlivé kroky i projekty znázornili na platformě PinCity (zbystri.cz)

„Důležitou rolí bylo zaujmout občany a vtáhnout je do procesu podílení se na rozvoji města. Společně s vedením města jsme vytvořili kreativní a efektivní tým. Výsledná strategie je jednoduchá, srozumitelné a její nedílnou součástí jsou i konkrétní projekty včetně scénářů finančního dopadu na rozpočet“.

Pavel Franěk
senior poradce
 

Závěr

Vytvořením strategického dokumentu faktické práce teprve začínají. Implememtace postupuje po jasně vymezených krocích a doporučeních. Pravidelně je informována zájmoví veřejnost i zastupitelstvo města. Profesionálně provázaná struktura analýz, šetření a vazba na další rozvojové dokumenty umožňuje městu efektivně naplňovat vizi a strategické cíle bez ohrožení hospodaření města.

„Potěšením a i úspěchem se pro nás stal mimořádný zájem občanů o rozvoj města, jejich účast v průzkumu i na kulatých stolech v jednotlivých osadách města. Neméně pak skutečnost, že město Bystřice zná svojí vizi do příštích let a může si tak formou projektů naplňovat strategické cíle města.“

Michal Hodík
starosta