Strategický plán rozvoje města

2021 / Ústí nad Orlicí
Havranek

Město Ústí nad Orlicí mělo vytvořený strategický plán z roku 2014 s platností do roku 2020. Stávající vize i cíle se postupně naplňovali, proto vedení města chtělo vytvořit aktualizaci strategického plánu, kde se bude věnovat oblastem, ve kterých chce něco změnit či nově vytvořit. Významným vodítkem při zpracování strategického plánu se se staly výsledky projektu Index kvality života společnosti Obce v datech, s.r.o.. Dle dat projektu se v posledních letech ve městě zvyšovala hodnota index kvality života.

Mezi významné přednosti města patří jeho poloha na železniční i silniční síti, dostupnost pracovních míst, krásná příroda, fungující veřejná doprava nebo dostatek volnočasových aktivit. Město investuje finanční prostředky do každoročního zlepšení vybavenosti města, modernizuje se veřejný prostor a revitalizují se plochy uvnitř města, pro které se hledá strategické využití.  Na druhé straně je z dlouhodobého hlediska pro Ústí nad Orlicí prioritou řešit nepříznivý demografický trend, který spočívá v úbytku ekonomicky aktivních obyvatel, téma dopravy a nabídku dostupného bydlení ve městě.  Všechna tato témata tak v sobě zahrnovala potřebu aktualizace vize města vzhledem k hlavním výzvám dalšího směřování města.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit moderně pojatou a vizuálně pěknou strategii rozvoje města do roku 2027. Strategie měla být postavena na nových prioritních oblastech, tématech k řešení a způsobech, jak dále zlepšovat podmínky pro život ve městě.

Představu o prostředí, ve kterém chtějí žít a ve kterém chtějí vychovávat své děti, mají všichni obyvatelé města. Každý má jiné priority a jiné vnímání svého okolí. Dílčím cílem zpracování strategického plánu bylo zapijit do přípravy místní aktéry a participativním způsobem tak dojít k maximálnímu koncensu nad budoucím rozvojem města.

Naše role

Při tvorbě strategického plánu se prolínalo komunitní i expertní zpracování. V průběhu zpracování strategického plánu došlo k zapojení odborné veřejnosti a zástupců městského úřadu do pracovních skupin. Při formulaci prioritních oblastí i tvorbě projektových záměrů jsme uvažovali racionálně i s ohledem na finanční možnosti města. Konsensuální akceptace strategického plánu je vždy založena na reálných očekáváních.

V úvodu realizace projektu jsme si nastavili smělý plán zlepšit a znásobit počet zapojených obyvatel do strategického plánování vzhledem k dlouhodobým zkušenostem města s participací. Provedenému výzkumu mezi obyvateli města formou dotazníkového šetření se díky široké propagaci a komunikaci zúčastnilo 529 obyvatel města a 51 podnikatelů/ek. V dotazníku jsme respondentům umožnili definovat nové vize a cíle města. Jejich názory jsme poté porovnávali s daty a trendy života ve městě. Tento způsob našeho zpracování je přínosný v tom, že porovnává nejčastější názory občanů města vůči přehledným datům o vývoji města. Představuje jen to nejdůležitější, kde je změna dle obyvatel nejvíce potřeba a doporučuje priority z pohledu zlepšení života ve městě i na základě dat.

Při následném zpracování hlavních východisek strategického plánu jsme použili vykreslení současného stavu města za pomoci komparačního srovnání města s jinými městy Pardubického kraje s obdobnými charakteristikami. Každé město je při svém rozvoji dotčeno řadou limitů využití území nadmístního významu, proto je nutné nalézt jeho výhody při srovnání vnitřních limitů, které jsou dány stavem technické infrastruktury, vybavením i specifickými charakteristikami obyvatel území, v tomto případě Pardubického kraje.

Strategická část se soustředila na definování vize města, která před­stavuje dlouhodobý obraz budoucnosti města a formuluje směřování rozvoje města. Nově plánovanou vizi a cíle města jsme pak postavili na výzvách, které chce město řešit. Každé z prioritní rozvojových témat našlo odpovídající výčet opatření a aktivit ve strategické části dokumentu. Při následném veřejném projednání strategického plánu jsme po zpřísnění podmínek pro hromadné setkávání uskutečnili veřejné projednání online formou.

Tento typ projednání, kterého se účastnilo téměř 50 osob, byl uskutečněn ve třech termínech. Jednotlivé kroky při zpracování strategického plánu i projekty jsme občanům průběžně znázornili na platformě PinCity.

„Důležitou rolí bylo zaujmout občany a vtáhnout je do procesu strategického plánování. Společně s vedením města jsme vytvořili kreativní a efektivní komisi pro strategické plánování. Vytvořený strategický plán je srozumitelný široké veřejnosti a umožňuje městu dosáhnout stanovené vize.“

Pavel Franěk
odborný garant projektu

Závěr

Realizace strategie postupuje na městě po jasně vymezených krocích a doporučení. Pravidelně je informována veřejnost i zastupitelstvo města. Profesionálně vytvořená struktura vytvořených analýz, šetření a pracovních dokumentů zajišťuje městu efektivně naplňovat rozvojové plány města bez výrazného ohrožení hospodaření města.

Strategický plán souhrnně a aktuálně představuje záměry a priority, vytyčuje směr. Je vodítkem pro směrování aktivit nejen samosprávy, ale i ostatních subjektů, které zde působí či působit budou. Ústí nad Orlicí se díky vynaloženému úsilí a soustavné péči v uplynulých letech pozitivně zviditelnilo a opětovně je vnímáno jako město s velkým potenciálem k prosperitě. Chceme tento potenciál využít, a tím zajistit městu stabilitu a přirozený rozvoj.

 

Petr Hájek
starosta města