Strategické řízení

2016 - 2017 / Státní pozemkový úřad
Havranek

Státní pozemkový úřad (SPÚ) je správní úřad České republiky podřízený Ministerstvu zemědělství. Vznikl ke dni 1. ledna 2013 sloučením Pozemkového fondu ČR a struktury Pozemkových úřadů. Nově vzniklá organizace je jednou z největších organizačních složek státu v resortu zemědělství. I po několika letech po fyzickém sloučení uvnitř organizace fungovaly dvě paraelní struktury.

Cíl projektu

Cílem zakázky bylo vytvoření a implementace Strategie rozvoje SPÚ včetně implementace strategického řízení SPÚ a rozpracování strategických cílů do systému měřítek výkonnosti KPI‘s. Strategie měla definovat směr, jak rozdělený úřad sjednotit a vytvořit kompaktní organizaci.

Naše role

Pro realizaci zakázky jsme zvolili kombinaci klasické pojetí stratergického řízení a moderní formy řízení podle závazků. Dlouhodobě nepracujeme ve veřejném sektoru s tzv. SMART cíly, které považujeme za systémově chybné.

Mimo celou řadu analýz jsme se zaměřili i na zapojení co nejširšího spektra zaměstnanců, kteří měli řadu možností pomoci nám identofikovat východiska pro formulaci Vize a následných opatření. Celý dokument vznikal participativní formou.

Rozsah a struktura plnění vyžadovala od nás širokou multidisplinární práci.

"Práce na Strategii byla pro nás všechny velkou výzvou. Velké poděkování patří zejména celému vedení organizace, které dalo takto rozsáhlému projektu zelenou".

Jan Havránek
odborný garant

Závěr

Výstupy z projektu jsou v úřadě stálě aktuální, nastavený systém se přes drobné cílené zásahy stále aplikuje. A to je hlavní, Strategie je nekončící cesta.

"Spolupráce s poradci AQE advisors byla pro nás velmi přínosná. Co do expertní úrovně, tak i do lidského přístupu. Mimo perfektně zpracované Strategie jsme nastavily celý proces strategického řízení, který nás posunul výrazně kupředu."

Mgr. Rudolf Vyčichla
vedoucí oddělení strategického řízení
Státní pozemkový úřad