Průzkum klimatu ve školství

2023 / Statutární město Pardubice
Havranek

Když jsme v roce 2019 spolupracovali s městem na nové strategii školství, realizovali jsme rozsáhlý průzkum klimatu, do kterého se zapojilo 8.723 respondentů z řad zaměstnanců, rodičů a dětí. Odezva byla obrovská. Velmi to proto ovlivnilo priority a cíle, které jsme do strategie vnořili. Město Pardubice je při řízení školství velmi inovativní a proto souhlasilo s tím, že budeme strategii průběžně vyhodnocovat - na základě principů "evidence base policy".   

Cíl projektu

Cílem projektu bylo po 4 letech tento rozsáhlý výzkum zopakovat. Vytvořit agregované rozdílové heatmapy a výstupy poskytnout každé jedné škole.

Vznikl proto následující soubor dokumentů:

  1. Dotazníky, rok 2023, agregované výsledky – 4 soubory
  2. Dotazníky, rok 2023, jednotlivé školy bez komentářů – 114 souborů
  3. Dotazníky, rok 2023, jednotlivé školy s komentáři – 114 souborů
  4. Srovnání výsledků 2019 vs. 2023 - agregované výsledky – 4 soubory
  5. Srovnání výsledků 2019 vs. 2023 - po školách – 110 souborů
  6. Heatmapa 2019, 2023, 2019 vs. 2023 – 12 listů ve 4 souborech

 Na zpracování takto robustního datového výstupu byl dohodnut termín 1 měsíce, tedy jsme museli agilně vyvinout nástroj pro automatizové zpracování a interpretaci.

Naše role

Průzkum mezi rodiči dětí navštěvující MŠ, ZŠ, zaměstnanci škol a samotnými žáky jsme provedli pomocí platformy pro on-line dotazníky a průzkumy, v tomto případě díky formuláři Google Forms. Tato platforma umožnila sběr odpovědí tisíce respondentů s rozdělením na vybrané sekce otázek. V průběhu sběru dat jsme využívali možnost průběžně kontrolovat počty respondentů v jednotlivých školách nebo skupinách respondentů a po konci průzkumu jsme vygenerovali hromadný výstup odpovědí pro jednotlivé respondenty.

Do průzkumu se zapojilo 9.750 respondentů:

  • 4.254 rodičů dětí a žáků MŠ a ZŠ
  • 4.366 žáků 2.stupně ZŠ
  • 1.130 zaměstnanců škol a školských zařízení

Vyhodnocování desítek tisíc odpovědí se provedlo pomocí na míru vytvořené aplikace napsané v programovacím jazyce Visual Basic for Applications. Aplikace nejdříve převede generovaný výstup na agregované hodnoty, a to na základě vybraných filtrů. Filtrem se rozumí identifikace skupin respondentů podle zvolené charakteristiky (např. výběr školy, třídy nebo pohlaví). Výsledné agregované výstupy jsme pak hromadně hodnotili v požadovaném parametru výstupu průzkumu, jako je minimální rozsah otevřených odpovědí, formát zpracování odpovědí nebo grafů.

Průzkum obsahoval otázky subjektivního vnímání stavu, kdy respondent na položenou otázku volil mezi škálou předepsaných odpovědí jako spokojen - nespokojen, souhlasím - nesouhlasím apod. Z tohoto typu otázek při stejném rozsahu odpovědí jsme sestavili alternativní vizualizované vyhodnocení tzv. heatmapu. Heatmapa je grafická prezentace výsledků ve dvourozměrné podobě, kde jsou hodnoty reprezentovány ve vícebarevném rozhraní. Výsledkem je přehledné a efektní zobrazení intenzity odpovědí pro různé kombinace hodnot ve stylu otázka vs. filtrovaná charakteristika respondenta v tomto případě škola.

Jelikož jsme realizovali obdobný průzkum již v roce 2019, který obsahoval otázky stejného nebo obdobného znění a zároveň tyto otázky obsahovaly při stejném rozsahu stejné nebo obdobné možnosti odpovědí, provedli jsme srovnání výsledků v letech. Všechny výsledky z obou průzkumů byly převedeny do zvolené metriky ve vytvořené aplikaci a vytvořil se srovnávací výstup pomocí heatmapy. Z procentního srovnání je pak viditelné, jaká škola se v průzkumu zlepšila či zhoršila nebo na jakou otázku respondenti odpověděli více kladně nebo záporně než v minulém období.

"Kombinace agilního vývoje pro automatické zpracování dat v kombinaci se znalostním zázemím nám umožnila splnit požadované zadání ve stanoveném termínu. I když bylo nutné akceptovat vyšší míru stresu, výsledek byl motivací pro všechny spolupracovníky. Sami jsme se z realizace poučili a získané dovednosti budeme aplikovat v další práci, ve prospěch našich klientů".

Pavel Franěk
odborný garant

Závěr

Při grafické interpetaci rozdílových heatmap lze přesně identifikovat problémové okruhy i případná ohniska v jednotlivých školách. Výsledek slouží jako nástroj pro evaluaci politik, které byly v oblasti školství Statutárního města Pardubice aplikovány. Každá škola má k dispozici svůj 3D pohled pro podporu manažerského řízení. Výsledné soubory představují více jak 12.000 stran textů a grafů, které bude potřebné v detailní úrovni analyzovat.