Plán strategické územní transformace

2021 / Karlovarský kraj
Havranek

Mechanismus pro spravedlivou transformaci je klíčovým nástrojem přechodu ke klimaticky neutrální ekonomice. Účelem je to, aby tento přechod probíhal spravedlivě a nikdo při něm nebyl opomenut. Nabídne cílenou podporu v nejvíce dotčených regionech, v nichž má v letech 2021 až 2027 mobilizovat nejméně 100 mld. EUR s cílem zmírnit socioekonomické dopady transformace. Mechanismus pro spravedlivou transformaci se zaměřuje na regiony, odvětví a pracovníky, kteří budou v této souvislosti čelit největším výzvám. Mechanismus pro spravedlivou transformaci proto cílí na tři uhelné a uhlíkově intenzivní regiony v EU. V České republice na Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu bylo připravit Karlovarský kraj na čerpání prostředků z připravovaného operačního programu Spravedlivá transformace. Mezi hlavní úkoly, který realizační tým musel řešit patřilo:

 • Nastavení architektury Plánu spravedlivé územní transformace Karlovarského kraje (dále jen PSÚT KVK)
 • Definice transformační vize
 • Příprava strategického plánu
 • Expertní a manažerská podpora při definici projektů určených pro zařazení do PSÚT KVK
 • Návrh metriky parametrů pro hodnocení a systemizaci projektů předložených pro zařazení mezi strategické projekty kraje

Naše role

Největší výzvou, která před námi stála, bylo vytvoření multidisciplinárního týmu, který by byl schopen dodat požadované plnění v rekordním čase. Vytvořit transformační plán celého kraje tak, aby splňoval nejvyšší kvalitativní požadavky v řádu jednotek měsíců, byl úkol, který vyžadoval naši absolutní pozornost.

S ohledem na skutečnost, že PSÚT KVK bude dokumentem, na základě kterého bude Karlovarský kraj čerpat pro územní aktéry částku cca 6,3 mld. Kč, byla důležitá i naše neutralita v podobě důsledného zastupování zájmů klienta. Při všech činnostech jsme postupovali objektivně, nezávisle a nestranně tak, aby nebyla snížena důvěra zadavatele a dalších stakeholderů i veřejnosti v nezávislost a nestrannost celého procesu.

Při PSÚT KVK jsme aplikovali široké spektrum analytických metod, které byly mezi sebou vzájemně propojeny. V dnešní době, kdy jsou veškeré dostupné informace on-line k dispozici, již není cílem při formulování východisek strategie, na kterých stojí rozhodování, vytvářet přepisy existujících zjištění. Klíčovým faktorem úspěchu je kritické uvažování, syntéza poznání a logická interpretace.

Základem práce byly systémové metody, které představují určitou syntézu subjektivních a objektivních metod. Systémové metody nám umožnily vyjádřit budoucnost jako strukturu, ve které jsou všechny prvky ve vzájemných souvislostech a interakcích.

Subjektivní metody byly založeny na subjektivním úsudku zpracovatelů, kteří jsou experty v dané oblasti. Aplikovali jsme zejména:

 • Metodu srovnávací – analogických úsudků
 • Desk research
 • Metodu dotazování – zejména Delphi

Objektivní metody vycházely z poznatků statistiky a aplikované matematiky a jejich použití při ověřování hypotéz formulovaných subjektivními metodami.  Pracovali  jsme zejména s:

 • Modely časových řad
 • Regresními  analýzami
 • Strukturálními analýzami

Při plánování scénářů jsme kombinovali známá fakta o budoucnosti, zejména demografická, geografická, politická, industriální či o přírodních zdrojích s plausibilními alternativními trendy - např. sociálními, technickými, ekonomickými, politickými, environmentálními či vzdělávacími. Při plánování scénářů jsme pracovali se současnými megatrendy, navíc ovlivněnými dopadem pandemie COVID-19.

„Příprava Transformačního plánu byl projekt, který nás donutil vydat ze sebe to nejlepší. Díky skvělé spolupráci s klientem, intenzivnímu zapojení všech stakeholderů, v kombinaci s naší expertízou, vzniklo dílo, které pomůžeme změnit kraj k lepšímu."

Jan Havránek
vedoucí odborného týmu
 

Závěr

Schválením PSÚT KVK v září 2021 skončila první fáze přípravy. Tak nejsnazší. Důležité bude, stejně jako u jiných strategií, aby se energie v textu obsažená stala skutkem. Vize Karlovarského kraje, která zní: „jsme krajem příležitostí, kde je vítán každý“ je vizí, která na všechny zúčastněné klade nesmírné nároky a očekávání.