Pardubické školství se stále rozvíjí, nyní i s novou strategií a webem

Pardubické školství se stále rozvíjí, nyní i s novou strategií a webem

15. 6. 2021Tisková zpráva

Město dlouhodobě usiluje o to, aby školství na území Pardubic bylo co nejkvalitnější a nejmodernější. Aby toho dosáhlo, musí znát nejen současný stav školských zařízení, ale mít také jasně stanovené plány do budoucna. A přesně tyto body jsou mimo jiné obsahem nové Strategie školství Pardubic 2030, která má spolu s čerstvě spuštěným webem Pardubické školství pomoci radnici oblast vzdělávání nadále co nejefektivněji rozvíjet.

Nový dokument je tvořen souborem cílů, kterých chce město v následujících deseti letech dosáhnout s tím, že pro každý rok bude podle aktuální situace a možností městského rozpočtu vytvořen konkrétní akční plán se stanovenými úkoly a odpovědností. „V rámci zpracování jsme zvolili netradiční přístup,  zejména v analytické části. Parametry a rámec analýz jsme si s ohledem na relevantnost potřeb identifikovali společně s městem na pracovních skupinách a následně byly dílčí výstupy ověřovány výzkumem či expertní prací. Při přípravy Strategie jsme postupovali participativním způsobem. Navržené cíle vychází z intenzivního výzkumu mezi více jak 9.000 respondenty. Mimo ředitelé, pedagogické i nepedagogické pracovníky, byly zapojeni i  žáci a jejich rodiče.“informuje o procesu vzniku strategie školství Jan Havránek odborný garant AQE advisors, a.s.

Hlavním důvodem, proč Strategie školství Pardubic 2030 vůbec vznikla, byla  příprava plánu opatření, kterými město bude schopno včas reagovat dlouhodobé trendy v oblasti školství a na demografický vývoj, zejména co se týče zajištění dostatečných a kvalitních kapacit škol. „Potřebovali jsme mít také zmapovaný stav jednotlivých škol a školských zařízení včetně aktuálního stavu stravovacích zařízení a školních sportovišť, abychom mohli připravit plán nutných rekonstrukcí a potřebných investic. Vzhledem k tomu, že se jedná o živý strategický dokument, nikoliv žádný „šuplíkový“ projekt, bude samozřejmě možné jej dle aktuální situace upravovat, a to zejména na základě potřeb škol a jejich žák. V současné době mezi naše hlavní cíle, ke kterým strategie směřuje, patří kapacity, zvýšení spokojenosti dětí, žáků i rodičů, s čímž souvisí také podpora dobrého klimatu v rámci školských zařízení a motivace zaměstnanců,“ informuje o důvodech vytvoření nové strategie pro oblast školství náměstek primátora Jakub Rychtecký, do jehož gesce právě školství spadá. „V rámci letošního akčního plánu je naší prioritou navýšení kapacity mateřských škol, a to díky rozšíření počtu míst mateřinky v ulici Teplého a vzniknout by měla také školka v ulici Gorkého,“ popisuje nadcházející investice náměstek Rychtecký.

Pardubické školství v současné době zahrnuje více jak 19 tisíc dětí, které navštěvují mateřské a základní školy, domovy dětí a mládeže či další školská zařízení a kterým by město rádo nabídlo co nejlepší zázemí pro výuku. „Město bude moci díky tomuto dokumentu lépe předvídat a upravovat prostředí takovým způsobem, aby pro žáky bylo inspirativní a motivující. Zároveň zapojíme další zájmové skupiny, které nám svými názory a podněty mohou pomoci vytvářet ještě funkčnější vzdělávací systém. Zastupitelstvem čerstvě schválená strategie školství je přitom v historii města první takto rozsáhlou koncepcí, kterou bude mít nyní pardubický vzdělávací systém k dispozici,“ podotýká vedoucí odboru školství, kultury a sportu pardubické magistrátu Ivana Liedermanová.

Cílem města samozřejmě je mít jasné plány do budoucna a mít přehled o tom, na jaké investice je třeba se v příštích letech zaměřit a jaké dílčí oblasti ve školství efektivněji rozvíjet. Stejně tak si však radnice uvědomuje i nutnost kvalitní prezentace pardubického školství, do které by ráda zapojila všechny aktéry z oblasti vzdělávání. „Přemýšleli jsme, jak naše školství maximálně zviditelnit, dostat je na ucelené místo a učinit jej transparentnější a přístupnější nejen samotným aktérům. Proto jsme se spolu s vytvořením nové strategie rozhodli spustit tematický web pardubickeskolstvi.cz, jehož prostřednictvím otevíráme oblast školství široké veřejnosti. Zobrazeny zde jsou nejen informace o jednotlivých školských zařízeních, která jsou zároveň spolutvůrci obsahu, součástí je také fotogalerie, podrobnosti o chystaných akcích či projektech a jejich významu a samozřejmě zde nesmí chybět momentálně ten nejpodstatnější bod, tedy zápisy do škol. Věřím, že se nám touto cestou navíc podaří zefektivnit komunikaci s rodiči a ukázat veřejnosti, jak moderní a kvalitní vzdělávací systém v Pardubicích máme,“ uvádí náměstek Rychtecký.

Strategie, její cíle, projekty, aktuality, představení škola školských zařízení  je k dispozici na odkazu https://www.pardubickeskolstvi.cz/.