Obnova vily Tugendhat

2009 - 2014 / Statutární město Brno
Havranek

Vila Tugendhat patří nejen k nejvýznamnějším památkovým objektům města Brna, ale také ke stěžejním dílům světové moderní architektury. Byla postavena v letech 1929 - 1930 podle návrhu německého projektanta Ludwiga Miese van der Rohe (1886 – 1969), jednoho z největších architektů 20. století.

V roce 1995 byla vila Tugendhat prohlášena národní kulturní památkou, od prosince 2001 je zapsaná jako jedna z 12 památek v ČR na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Stavebně-technický stav objektu odpovídal stáří a v některých případech se blížil stavu havarijnímu. V roce 2009 vyřešilo statutární město Brno majetková práva k projektové dokumentaci na památkovou obnovu vily.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu byl rozvoj a modernizace Studijního a dokumentačního centra (SDC) při vile Tugendhat, jehož úkolem je shromažďovat dokumenty o stavbě, architektovi a stavebnících vily a zpřístupnit je odborné veřejnosti. SDC se rovněž mělo zaměřovat na studium širších historických souvislostí s důrazem na brněnskou architekturu od počátku 20. století až po současnost a dílo architekta Miese van der Rohe.

Projekt si kladl za cíl dosáhnout originálnosti v propojení nemovité památky světového významu s aktivně činným badatelským centrem, které mělo být schopno zprostředkovávat poznatky z vědeckovýzkumné činnosti dál pro obecnou, avšak reálnou využitelnost při opravách staveb z dob 1. poloviny 20. stol., které vyžadují zcela jiné postupy než obnova klasických historických sídel.

Naše role

Zásadním problémem zůstal způsob financování stavebních a restaurátorských prací a tedy komplexní obnovy vily. Náklady se odhadovaly na 177 mil. Kč, což by znamenalo velký zásah do rozpočtu města.

Vstoupili jsme do  jednání s Ministerstvem kultury ČR za účelem zanesení projektu do  seznamu prioritních projektů České republiky, které by měly být podpořeny. V polovině roku jsme zpracovali studii proveditelnosti žádost k projektu památkové obnovy vily Tugendhat. Po náročném a zdlouhavém procesu, obdrželo statutární město Brno kladné stanovisko a příslib finanční podpory na 100% způsobilých výdajů, které činily 155 985 469,- Kč.

Celý projekt jsme následně po dobu 5ti let administrativně řídili.

Práce na projektu, zejména v iniciační fázi, byly pro nás jednou z největších výzev, kterým jsme čelili. Mimo technickou preciznost následných prací vidíme náš největší přínos ve vyjednávání s poskytovatelem dotace při rozšíření seznamu prioritních projektů ČR“.

Ing. Jan Obrovský
ředitel AQE advisors, a.s

Závěr

Dnes je vila otevřena široké veřejnosti, konají se zde prohlídky, kulturní akce. Vilu si lze pronajmout  na základě povolení ředitele Muzea města Brna nebo ředitele vily Tugendhat pro akce komerčního charakteru i např. svatební obřady.

Jako studijní a badatelské středisko je k dispozici především odborné veřejnosti a studentům, ale také všem zájemcům o vilu Tugendhat a o brněnskou moderní architekturu.

 

   

„Finanční podpora 156 milionů korun z Evropské unie a státního rozpočtu, k jejímuž získání významným způsobem přispěla společnost AQE advisors, umožnila městu Brnu realizovat záchrannou akci památky světového významu.

Město Brno tak nemuselo omezovat jiné rozvojové projekty, což mělo významný přínos pro všechny občany města“.

Mgr. Radek Řeřicha,
vedoucí oddělení evropských fondů statutárního města Brna