Lex Aš – jedna velikost nestačí

2023 / Město Aš
Havranek

Širší oblast Ašska zaostává za zbytkem většiny republiky. Jednou z příčin je blízkost hospodářsky vyspělého Bavorska a odliv práceschopného obyvatelstva z Ašska za hranice. Podle předběžných odhadů v zahraničí pracuje až 50 % lidí z Aše a ašského regionu. Model „v Aši bydlet, v Německu za lepší peníze pracovat” způsobuje, že ve  městě chybí služby a malé podniky. Lidem se nevyplatí podstupovat riziko podnikání, snazší volbou je práce v sousedním Bavorsku. To podporuje skutečnost, že 78 % území v dojezdové vzdálenosti 45 minut z centra Aše patří do SRN. České firmy nejsou schopny dorovnávat rozdílné mzdy a odliv kvalifikované pracovní síly za hranice je připravuje o konkurenceschopnost.

Vizí je  vytvořit z Ašska „místo pro život“ – zajistit v tomto výběžku takové podmínky pro život všech generací, které povedou k přílivu kvalifikovaných mladých lidí, rodin s dětmi tak, aby zde vznikla „nestárnoucí“ komunita s obdobnou skladbou obyvatel, jako je tomu ve vnitrostátních regionech. Navržené metody budou cílit na předpokládaný stav v ČR v letech 2035–2040, nikoliv na dosažení stavu, který je v ČR běžný v současnosti.

Cíl projektu

Cílem „lex Aš“ je proměnit handicap ve výhodu. Město Aš může být – na základě mimořádných, zákonem stanovených podmínek, vstupní branou k podnikání v České republice. Cílem není poškodit německé pohraničí ano ostatní regiony Česka, ale vyrovnat příležitosti tak, aby docházelo k dobrému rozvoji celého česko-bavorsko-saského mikroregionu, jehož významným centrem bude město Aš, a to ve spolupráci s obdobnými blízkými německými městy.

Naše role

Při přípravě podkladové studie k “Lex Aš” jsme aplikovali široké spektrum analytických metod, které byly mezi sebou vzájemně propojeny. V  dokumentu uvedené návrhy vycházejí z poznatků, které jsou výsledkem empirického, věcného, datového a odvětvového zkoumání širšího území města v prostorových, environmentálních a socioekonomických souvislostech a z participativních aktivit. Cílem analýz nebyla sumarizace známých informací, ale jejich kontextuální interpretace podřízená formulaci rozvojových záměrů.

Abychom mohli objektivně navrhnout opatření směřující k tam potřebné změně regionu Ašska, museli jsme nejprve posoudit, jak a proč selhávají stávající nástroje a politiky. Konkrétně to znamenalo např.:

  • vyhodnotit vliv národních i evropských dotací od vstupu ČR do EU na změnu kvalitu života českých měst a regionů
  • zhodnotit efektivitu hospodaření českých obcí a jejich reálné rozpočtové možnosti
  • analyzovat systém výpočtu a přerozdělování sdílených daní, vč. návrhu a proveditelnosti úprav
  • nastudovat přínosy ekonomických zón v Evropě a mimo ní

Proto jsme navrhli, aby problematika rozvoje Ašska byla řešena speciálním programem rozvoje, kombinací dostupných opatření a tzv. regulatorních sandboxů. Přestože jsou navrženy okruhy nástrojů, s nimiž je třeba pro rozvoj města pracovat, jako jednotlivé nástroje “pokusné” - sandboxové, rozvoj širšího území je komplexní problém, který musí být řešen komplexem nástrojů. Žádný nástroj sám o sobě problematiku Aše jako regionálního centra nevyřeší. 

„Jedna velikost” řešení zde neplatí. Zároveň český právní systém není formálně připraven na zkoušení inovativních řešení ve veřejném sektoru, kde jednou z významných metod je regulatorní sandbox jako specifický typ inovace s dopadem do úpravy legislativy.

Rád bych poděkoval všem kolegyním, kolegům, poradcům i kritikům, kteří se na návrhu řešení komplexu problémů Ašska podíleli. Vystoupení ze zažitých modelů uvažování bylo pro všechny náročné, ale zároveň velmi inspirující.”

Jan Havránek
vedoucí realizačního týmu
 

Již více než 30 let slýchávám, jaký má město Aš obrovský potenciál. Bohužel se nám jej stále nepodařilo naplnit. Není́ to ale pouze chyba samosprávy. Město Aš má specifickou polohu. Z více, než tří čtvrtin je obklopeno Německem. Socioekonomické prostředí je tak logicky úplně odlišné, než v ostatních městech ČR. Je potřeba, aby zodpovědní politici měli odvahu prosadit nestandardní řešení (která jsou jinde v Evropě a ve světě běžná a vyzkoušená) a umožnili regionu Ašsko transformaci regionu.”

Vítězslav Kokoř
starosta města