Lapidárium hradu Špilberk

2014 / Statutární město Brno
Havranek

Hrad Špilberk je neodmyslitelná dominanta Brna, která je jednou z nejnavštěvovanějších památek ve městě. Památku ročně navštíví 100 až 130tisíc lidí. Statutární město Brno se od konce 80. let snaží o systematickou obnovu hradu, vybudováním lapidária s centrem restaurátorských činností byly posledními střípky do skládané mozaiky.

Cíl projektu

Cílem projektu bylo vytvoření centra restaurátorských činností v severním přístavku hradu a tím naplnit plnohodnotnou funkci Muzea města Brna s následným využitím prostor pro přednášky, workshopy, semináře a konference a na spolupráci s identickými pracovišti v jiných muzeích, především s Metodickým centrem konzervace v Technickém muzeu v Brně.

Severní přístavek
Projekt statutárního města Brna řeší rekonstrukci dvou samostatných objektů hradu, a to severního přístavku a vodojemů vestavěných do východního bastionu. Severní přístavek, nacházející se v současné době ve špatném až havarijním stavu, projde rekonstrukcí a dostavěna bude i jeho nedochovaná část. Vzniknou zde nové restaurátorské a konzervátorské dílny muzea, čímž se vyrovná deficit moderního zázemí pro restaurování a konzervaci muzejních sbírek, které mají dosud nedostatečné prostorové i technické vybavení. S tím souvisí i skladovací prostory nekoncepčně rozeseté po celém areálu hradu. 


Restaurátorské dílny
Nové restaurátorské dílny (zámečnická, kovo, dřevo, kámen, kůže, papír) budou koncentrované do funkčního celku společně se skladovými prostorami. Přidanou hodnotou projektu bude zřízení prostoru pro prezentaci restaurovaných exponátů a pro výměnu zkušeností v oblasti restaurátorských metod, postupů a technologií. Důležitým přínosem projektu bude i partnerství s Technickým muzeem v Brně, které již úspěšně provozuje vysoce erudované Metodické centrum konzervace. Rekonstrukcí severního přístavku dojde rovněž k modernizaci vstupního prostoru do špilberských kasemat. 


Vodojemy
Vodojemy tvořené dvěma oddělenými podzemními prostorami původně sloužily jako zásobárna pitné vody pro město. Jedná se o výjimečnou technickou památku z počátku 20. století. Zvenčí nenápadná stavba skrývá uvnitř překvapivě okázalou dispozici. Ta evokuje chrámový prostor ideální pro vybudování unikátního lapidária, ve kterém budou veřejnosti prezentovány kamenné prvky ze sbírek Muzea města Brna. V současnosti jsou vodojemy přístupné pouze šachtou z terasy. Součástí stavebních úprav bude proto i vybudování nového vstupního portálu z úrovně severovýchodního bastionu. Rehabilitace vodojemů zastaví chátrání této ojedinělé technické památky a zároveň koncepce expozice lapidária jako "Chrámu kamene" dodá vodojemům, ale i celému Špilberku novou, atraktivní tvář.

Naše role

Při realizaci se nám podařilo zúročit zkušenosti, které jsme získali při realizaci projektu obnovy Vily Tugendhat, který jsme připravovali v roce 2009 a následně řídili v průběhu celého projektového cyklu.

Díky naší spolupráci město Brno vybojovalo další významnou dotaci z evropských fondů ve výši 106 mil. Kč, která je určena na projekt Národní kulturní památky Špilberk – lapidárium a centrum restaurátorských prací. Jde o dotaci v rámci Integrovaného operačního programu – výzva pro předkládání projektů v oblasti podpory 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví. V rámci akce dojde k opravě severního přístavku a vodojemů, čímž vzniknou i nové restaurátorské dílny. 

Mimo perfekntní přípravu všech potřebných příloh žádosti o dotaci bylo významnou výzvou nastavení a dodržení harmonogramu realizace projektu. Tento byl velmi kritický s ohledem na podmínky poskytovatele dotace a reálně hrozilo, že se vše ve stanoveném čase nestihne včas dokončit.

"Na začátku každého takového projektu řešíme s klientem vždy otázku, jaký je nejvhodnější zdroj financování a jak projekt jako celek koncipovat. Zde jsme velmi vážili dvě alternativy, které determinovaly budoucí účel využití protor. S odtupem času se ukázalo, že zvolené řešení bylo správné a prostory slouží široké i odborné veřejnosti."

David Brtna
odborný garant 

Závěr

Od léta 2020 je Lapidárium otevřeno široké veřejnosti. Statutární město Brno realizací projektu vdechlo nový život do nevyužívaných prostor hradu Špilberku. Realizací projektu byl ukončen 30 ti letý cyklus, kdy město Brno investovalo do rekonstrukce hradu 1 mld. Kč. Vybudováním lapidária v objektech vodojemů došlo k vytvoření unikátní expozici v originálních historických prostorách, což přispělo k výraznému prohloubení funkčnosti památky a posílení její primární funkce, tedy prostoru muzejního typu určeného především k vystavování a vzdělávání.

https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/chram-kamene-se-otevira-na-spilberku-lide-konecne-navstivi-lapidarium-v-byvalych-vodojemech/