Koncepce managementu školství

2019 - 2020 / Olomoucký kraj
Havranek

Vzdělávání žáků je bezpochyby jednou z nejdůležitějších veřejných služeb, které Olomoucký kraj poskytuje svým obyvatelům. Na ředitele i učitele jsou v současné době kladeny velmi široké a komplexní požadavky. Rolí kraje, jako zřizovatele středních škol, je vytvořit takové podmínky, které umožní plynulý rozvoj školství při využití nových trendů a poznatků. Ucelená pozornost, i díky této Koncepci, je věnována zástupcům managementu škol, jako hlavním hybatelům vývoje.

Cíl projektu

Cílem projektu bylo vytvoření koncepce rozvoje managementu Olomouckého školství, a to participativním způsobem - tedy se zapojením co nejvíce aktérů. Vedoucí představitelé škol a školských zařízení vykonávají manažerské funkce, i když stále převažuje pedagogické zaměření jejich rolí. Snahou vedení Olomouckého kraje je zlepšování řídících dovedností pracovníků ve školství, s účelem přizpůsobení organizací měnícím se vnějším i vnitřním podmínkám, potřebám a požadavků zájmových skupin.

Naše role

Managementu školství se obecně věnujem v ČR malá pozornost. Proto jsme inspiraci čerpali ze zahraničních zdrojů a příkladů dobré praxe vyspělých zemí (s úspěšnými vzdělávacími systémy). 

Základní pilíře Koncepce rozvoje managementu školství jsme postavili na:

 1. podpoře kvalitní výuky a učitele jako jejího klíčového předpokladu, což zůstává naprosto zásadním úkolem vzdělávací politiky (nejen na úrovni kraje),  a  to  zejména  ve  vztahu  k  motivaci  a  celkovému  zvýšení  atraktivity pedagogického povolání,
 2. respektování potřeb a individualit všech dětí a žáků. Chceme, aby všichni žáci naplnili svůj potenciál, proto využíváme různorodé a samostatné výukové aktivity, které jsou zaměřeny na potřeby každého žáka, 
 3. posilování kompetencí ředitelů školských zařízení, kteří plní roli průsečíku mezi všemi klíčovými faktory determinujícími úspěšnost školy.

Při návrhu "mezery" mezi současným stavem a dlouhodobým cílem, ke kterému směřujeme jsme použili naše osvědčené metody, založené na hloubkovém výzkumu všech aktérů. Do výzkumu jsme zapojili:

 • 1 203 pedagogických pracovníků,
 • 178 nepedagogických pracovníků,
 • z toho 653 pracovníků nad 50 let
 • 86% škol se zapojilo s reprezentativním výzkumným vzorkem

Se zástupci ředitelů středních škol proběhly analytické SPRINTY. Jejich cílem bylo pokusit se v rychlosti pojmenovat hlavní výzvy, které před námi stojí. Podstatou SPRINTU bylo nahlédnout na školství Olomouckého kraje jako na celek z pohledů hlavních aktérů školství. Společnou prací bylo identifikováno 7 základních faktorů, který se Koncepce následně věnuje:

 • učitelé/zaměstnanci
 • žáci/děti
 • rodiče
 • role zřizovatele
 • vybavení škol a tříd
 • vnitřní procesy
 • marketing a PR

Navržená vize respektuje poznání stavu i očekávání budoucích změn.

 

  "Práce na projektu byla velmi inspirující. Potřebu rozvoje managementu ve veřejné správě dlouhodobě vnímáme jako klíčový faktor úspěchu, proto jsme velmi oceňili progresivní přístup Olomouckého kraje k této oblasti."

  Jan Havránek
  vedoucí realizačního týmu

  Závěr

  Prosperita kraje stojí na vzdělanosti jeho obyvatel. Díky zvyšování kvality vzdělávání budou dojde postupně ke zvyšování hrubé přidané hodnoty práce a růstu prosperity celého regionu. Koncepce rozvoje managementu školství k tomu přispěla. Iniciovala přitom řadu dalších změn, které budou následovat,

  "Byli jsme rádi, že ředitelé škol k projektu přistoupili vstřícně, bez jejich zapojení by Koncepce rozvoje managementu nemohla nikdy vzniknout. Velmi k tomu přispěla i profesionalita práce dodavatele, který demonstroval hluboké znalosti problematiky i empatický přístup ke specifikům oblasti školství."

  Ladislav Hynek
  náměstek hejtmana