Jak se žije v Aši

2021 /
Havranek

Jarní měsíce byly v Aši ve znamení diskusí s obyvateli k budoucímu rozvoji města. Ve spolupráci s městským úřadem jsme realizovali kompexní výzkum spokojenosti a očekávání obyvatel, ketrý byl nejrozsáhlejší v novodobé historii města.

Cíl projektu

Město Aš připravuje nový strategii rozvoje města do roku 2030. Jako jeden z hlavních podkladů má sloužit komplexní výzkum vnímání kvality života obyvatel. Cílem vedení města je vytvoření ambiciozní, přitom však reálné koncepce, která pomůže městu vytvořit lepší a udržitelné podmínky pro život lidí.

Našim úkolem prto bylo vytvořit reprezentativní výzkum kvality života. Oslovit všechny cílové skupiny a využít širší metodický aparát (nejen dotazníky).

Naše role

V první fázi byly formou online diskuzí realizovány dvě veřejná setkání s občany. Výstupy sloužily jako podklad pro formulaci výzkumného problému a definování cílů navazujícího dotazníkového šetření.

Pro získání reprezentativního vzorku obyvatel byla zvolena kombinace elektronického a tištěného dotazníku. Prezentace záměru šetření proběhla v místním tisku, na sociálních sítích a přímou aktivizací cílových segment. Po dobu trvání sběru pak probíhala na webových stránkách a facebookových profilech města průběžná informační kampaň. I díky tomu se podařilo oslovit 838 dospělých obyvatel města (9 % všech). To, že občané podobné možnosti rádi využili, potvrzují získané stovky osobních podnětů i připomínek.

Důležité pro naši práci je podobné metody doplnit kvalitativními formami výzkumu, které detailněji pomohou získané  výsledky interpretovat. Zde byly zvoleny fokusní skupiny tvořené místními stakeholdery. Prostřednictví kulatých stolů jsme facilitovali celkem 7 tématicky orientovaných týmů. Podněty a názor obyvatel se tímto způsobem povedlo transformovat v konkrétní strategické projekty, na kterých město může pracovat souběžně s dalšími fázemi tvorby strategického dokumentu.

Doplňkově byl realizován výzkum mezi žáky a studenty. Pohled nové generace je pro formulaci nové strategie města vždy velmi důležitý. Jsou to právě děti a žáci, kteří mohou svým pohledem přinést nové poznatky a očekávání. 

Díky přímému oslovění prostřednictvým škol se podařilo získat názor 348 dětí a žáků.

„Na občanech Aše je patrná chuť tvořit společně s městem vlastní budoucnost. Doslova nás zahltili svými nápady. Několik z nich se nám přihlásilo, že by se chtěli zapojit i v dalších fázích tvorby strategie. Podobný přístup samozřejmě kvituje i samotné vedení města. Ze získaných výsledků máme velkou radost, představují nejdůležitější podklad pro naši práci.“

Ondřej Krejčí
odborný garant

Závěr

Dotazníkové šetření nelze považovat za plnohodnotný výsledek participace obyvatel. Důležitá je následné práce s obyvateli oi vedením města. Participace je postavena na vzájemné důvěře. Díky usilovné a týmové práci se nám, společně s městem, podařilo získat cenné informace, které budou základem nové strategie města.

"Jsem rád, že se do výzkumu zapojilo tolik občanů města. Výsledky šetření, včetně komentářů každého jednoho respondenta, mají pro nás velký význam. Veřejná služba se dělá v zájmu všech, proto pro dosahování vyšší kvality života musí být úspěšná strategie postavena právě na lidech."

Vašek Stašek
tajemník města