Fenomény města

2021 / Slavkov u Brna
Havranek

„Fenomény jsou první rovinou kvality života, přes kterou město vnímáme a poznáváme. Vytváří a dokreslují jedinečnost prostředí a mají významný vliv na to, jak se lidé ve městě cítí a chovají. Jsou to právě fenomény, které svou podobou a funkcemi formují život ve městě a určují jeho rytmus, rytmus našeho života.“  

Z úvodu naší koncepce Fenomény Slavkova u Brna.

Cíl projektu

Pojmenovat nepojmenovatelné

Město Slavkov u Brna je městem s nejlepší kvalitou života na Moravě a v republikovém měřítku spočívá na druhém místě. Město, které vzniklo nedaleko Brna, bylo formováno silnou historií a její střípky jsou cítit na každém rohu. Není to ale jen genius loci, v současnosti je Slavkov důležitým spádovým centrem i pro mnohé okolní obce. Čím to ale je, že město, jakých je v zázemí metropolí mnoho, má tak vysokou kvalitu života. A jak s tím dále nakládat?  

Cílem koncepce bylo identifikovat fenomény a určit směr, jakým by se mělo město v těchto oblastech dále ubírat. 

Naše role

Jak jsme se k tomu postavili?

Naším cílem bylo pojmenovat a popsat lokální fenomény, něco o čem všichni podvědomě víme, cítíme jejich vliv a přítomnost, ale de facto je nevidíme. Popsání jevu slovy nám ale přišlo přízemní a v případě Slavkova i nedostatečné, proto jsme hesla, slova i čísla velmi těsně propojili s grafickou stránku. Forma totiž v tomto případě velmi citlivě obsah doplňuje. 

Podrobným zkoumáním hlavních i vedlejších proudů jsme došli k identifikování pěti fenoménu:

  • Brno,
  • rodina, 
  • kultura a společnost,
  • genius loci,
  • aktivity ve městě a okolí.

U každého jsme se poté dekompozicí zaměřili na jeho aktuální stav, jeho přínosy a negativa a určili jsme směr, jak ho udržet v jeho nejlepší formě. Na město jsme nahlíželi z pohledu správců, občanů i návštěvníků a jejich pohledy jsme analyzovali. Všemi našimi fenomény se jako zlatá niť proplétá „růst“, ten vnímáme jako tlukot srdce.

„Tvořit fenomény Slavkova u Brna byla neuvěřitelná zkušenost. Samotné město je skvělým místem pro život a my jsme se snažili tuto esenci najít a popsat. Dokument má ve skutečnosti několik rovin, proto čtenáři nabídne nový pohled, vždy když se vrátí na jakoukoliv stránku. Občané jsou ti, kteří tvoří město a právě občané Slavkova mají právem být na co hrdí.“

Barbora Miturová
odborný garant

Závěr

Fenomény nemají pevné mantinely tvořené analýzami a čísly a zároveň se podle nich nemůžeme bezmyšlenkovitě řídit. Musíme je ale brát v potaz, starat se ně a vytvářet, co nejlepší podmínky pro jejich existenci, neboť jsou první rovinou, kterou město vnímáme. Slavkov u Brna roste do všech směrů, měli bychom tedy mít na paměti, aby rostl udržitelně, a stále se v něm žilo tak dobře jako doposud.

„Jsme hrdí občané i správci našeho města. Vedeme jej tak, aby se nám zde žilo co nejlépe. Víme, že jsme nyní in, nejen díky naší jedinečné poloze, která nám poskytuje výhody metropole za rohem, ale zároveň si užíváme klidu a přírody venkova. Uvědomujeme si ale, že se musíme o město starat a růst rovnoměrně, abychom si všechny naše fenomény v dobrém udrželi.“

Michal Boudný
starosta města