Externí administrace

2010 - 2015 / MPSV ČR
Havranek

Aktivity realizované v rámci projektů Operačního programu Zaměstnanost kladně působí na rozvoj specifických služeb, odborné přípravy a podpory zaměstnanců, na realizaci moderních způsobů řízení organizací a koncepční řízení lidských zdrojů. Jednou z důležitých podporovaných aktivit v rámci této oblasti podpory je i posilování sociálního dialogu se zaměřením na rozvoj spolupráce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

Aby bylo uvedeného dosaženo, klíčem je hladká a plynulá administrace.

Cíl projektu

Hlavním cílem zakázky je doplnit personální a odbornou kapacitu řídícího orgánu OP LZZ v oblasti administrativního zajištění realizace části oblasti podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků v rámci prioritní osy 1 Adaptabilita OP LZZ a podpořit tak odbornou úroveň a kvalitu implementace a realizace OP LZZ.

Naše role

 1. Administrace Rozhodnuti o poskytnutí dotace
 • Kompletace podkladů pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace, komplexní příprava tohoto Rozhodnutí včetně všech příloh a jeho následná evidence v informačním systému Monit.
 • Příprava a kontrola Rozhodnutí o změně, evidence změn Rozhodnutí, zanesení informací do IS Monit.
 1. Realizace seminářů pro žadatele a panelových diskuzí
 • Kompletní organizační zajištění přípravy a realizace seminářů pro žadatele
 • Organizace a moderování panelových diskuzí pro příjemce na průřezová témata jako je vyplňování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu
 1.  Metodická podpora Žadatelů a expertní podpora projektového týmu 
 • Komplexní poradenská činnost - odpovědi na dotazy žadatelů, realizace seminářů, osobní konzultace
 • Expertní podpora projektového týmu a spolupráce na metodické podpoře a přípravě podkladů pro MPSV ČR
 1. Kontroly
 • Součinnost MPSV ČR při provádění kontrol projektů, tzn. fyzická přítomnost na kontrolách na místě u příjemce včetně kontroly účetních dokladů, kontroly výsledků projektů
 • Vypracování zprávy z kontroly

"Během velmi krátké doby se podařilo etablovat  expertní tým, který postupně převzal od řídícího orgánu OP LZZ všechny relevantní činnosti a stal se tak partnerem žadatelů a příjemců v rámci oblasti podpory 1.1 OP LZZ. Nejvýznamnějším globálním úspěchem je pak spokojenost klientů – příjemců dotace s rychlejší a komfortnější administrací jejich projektů ve všech fázích jeho životního cyklu".

 

 

Martin Krištof
partner
AQE advisors, a.s.

Závěr

Během doby realizace zakázky jsme admministrovali s našim týmem tisíce monitorovách zpráv a žádostí o platbu. Účastnili jsme se stovek veřejnosprávních kontrol. Jsme rádi, že i díky naší práci se v rámci OP LZZ podařila vyčerpat celá alokace.