Chodov vidí svou budoucnost

2022 / město Chodov
Havranek

Chodov se, stejně jako jiné obce v České republice, potýká s řadou problémů. Některé z těchto skutečností jsou relativně stálé (oblast dopravy, parkovaní apod.), jiné se však v čase nepředvídatelně mění. V roce 2019 nás všechny zastihla pandemie covid-19, v roce 2021 pak započal rychlý růst cen ve všech oblastech ekonomiky. Následující období bude ovlivněno i novými závazky, ke kterým se Česká republika přihlásila (např. Zelená dohoda pro Evropu). Nejen tyto faktory ovlivňují rozhodovaní o budoucím směřování Chodova.

Cíl projektu

Naše zadání bylo vytvořit nový strategický plán města participativní metodou. Zároveň propojit novou strategii s Transformačním plánem Karlovarského kraje, který definuje základní rámec pro podporu z  Fondu pro spravedlivou transformaci (určeného pro tzv. uhelné regiony).

Naše role

Po sérii pracovních jednání se zástupci vedení města jsme společně definovali základní východiska společné práce:

 • klíčovou složkou strategického plánu je hodnotově orientovaná vize, která vychází z poznání vývoje vnějšího prostředí a očekávání dopadů do podmínek města, 
 • prioritní oblasti a opatření k jejich naplňování jsou navrženy na základě analýz nadřazených strategických dokumentů, datových analýzách, zjištěných potřebách obyvatel i reálných možnostech města (zejména finančně-technických), 
 • samotný strategický plán rozvoje města je vytvářen participativně – pracovními skupinami s různým zaměřením a na základě zjištěných potřeb obyvatel města v kombinaci s expertním poznáním, 
 • cestu k naplnění vize města nelze stanovit přesně. Je důležité, aby strategický plán umožňoval odpovídající reakce na budoucí změny (jak lze vidět například v souvislosti s celosvětovou pandemií covid-19).

V průběhu zpracování jsme se zaměřili na kontakt a spolupráci s občany. Ti hrají důležitou roli v rozvoji města a jsou naším nejdůležitějším partnerem i cílovou skupinou při realizaci většiny našich aktivit. Na zlepšení kvality života obyvatel města ostatně tato strategie cílí

Klíčovým prvkem participace bylo vysvětlit lidem, proč stojíme o jejich názory a budovat vzájemnou důvěru, která umožní i budoucí spolupráci:

 • 448 zapojených obyvatel 
 • 300 nápadů a připomínek k rozvoji města 
 • 80 podaných občanských návrhů 
 • 2 000 unikátních návštěv participativní platformy 
 • 236 zapojených žáků základních škol a gymnázia 
 • téměř 100 nápadů, které by žákům udělaly radost 
 • 4 pracovní skupiny
 • 3 veřejná setkání 
 • 80 zapojených osob z řad obyvatel města

I přes relativně velkou vzdálenost, kterou mezi sebou Brno a Chodov má – my ji měříme na tři vypité kávy, se nám dlouhodobou mravenčí prací povedlo konkrétní strategický plán a  přiblížit běžnou činnost města běžnému občanovi.”

Ondřej Krejčí
odborný garant projektu

 

Závěr

Strategický plán vytvořil základní střechu koncepčního rozvoje města. Při řešení specifických oblastí vyvstala potřeba rozpracování dílčích oblastí, které jsou pro budoucnost města klíčové. Jedná se zejména o oblast vzdělávání (vzdělanosti obyvatel) či oblast energetiky. Pro naplnění strategie bude třeba věnovat velkou pozornost její implementaci.

Byli jsme mile překvapeni aktivitou obyvatel, jak na osobních setkáních tak na participativní platformě. Motivaci obyvatel podílet se na budoucnosti svého města jsme rádi využili a dále rozvíjíme. I proto jsme vytvořili pravidla pro zapojení obyvatel u přípravy každého strategického projektu.”

Patrik Pizinger
starosta města