Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání

2016 - 2021 / Boskovice
Havranek

Podnikatelé nejen na Boskovicku se dlouhodobě potýkají s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, která by byla schopna reflektovat na trendy INDUSTRY 4.0. Vedení města Boskovice si tento problém dlouhodobě uvědomuje a z tohoto důvodu se rozhodlo zrealizovat celou řadu inovativních projektů, které by podpořily zájem o studium technických a příbuzných oborů. Novost řešení spočívá v tom, že má-li se změnit nepříznivý trend je nutné začít s rozvojem zájmu o technické obory od předškolního vzdělávání, kdy je možné nenásilnou formou seznámit děti s možnostmi, které technické obory nabízejí.

Projekt Centra polytechnické výchovy a vzdělávání navazuje na projekt Polytechnické mateřské školky a tvoří, tak mezičlánek mezi odbornými školami a předškolním vzděláváním, které se na Boskovicku nacházejí. Díky tomu je možné v Boskovicích získat bez dojíždění polytechnické vzdělávání od mateřské školy až po vyšší odborné.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích (přírodní vědy, technické a řemeslné předměty) ve vazbě na budoucí uplatnění studentů na trhu práce ve městě Boskovice a širším okolí.

Tohoto cíle bylo dosaženo vybudování polytechnického centra a pořízením vybavení odborných učeben, konkrétně realizace projektu přinesla:

  • vybudované nové odborné učebny (pro přírodovědné a technické obory) v Základní škole Boskovice (ZŠ),
  • upravené venkovní prostory ZŠ, které budou sloužit jako klidová (vedlejší aktivita) a edukativní zóna (odborné učebny),
  • moderní odborné učebny,
  • navázání partnerství s okolními základními školami (výstupy projektu, se tak dostanou k širšímu okruhu žáků) a firmami,
  • zlepšení studujní prostředí, pro děti a zaměstnance ZŠ.

Pokud budou žáci vybaveni dovednostmi, informacemi a budou ochotni reagovat na změny na trhu práce a ve společnosti, bude to přínos pro jejich osobní život a současně také pro společnost.

Naše role

Zásadním problémem pro realizaci projektu byl způsob financování stavebních prací a pořízeného potřebného vybavení odborných učeben. Náklady projektu se odhadovaly na 72,57 mil. Kč, což by znamenalo příliš velký zásah do rozpočtu města.

Určitou možnost podpory nabízely prostředky EU, spravované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). S tím však souvisela celá řada úskalí. Projekt byl svým způsobem tak inovativní, že bylo nutné s poskytovatelem dotace intenzivně řešit celou řadu položek položkového rozpočtu projektu (zelená střechy, biotop, venkovní učebna, moderní technologie atd). Po boku města Boskovice jsme společně vstoupili v sérii jednání s Centrem pro regionální rozvoj za účelem prověření uznatelnosti jednotlivých položek rozpočtu projektu. Díky této počáteční aktivitě v přípravné fázi projektu se nám podařilo připravit rozpočet projektu s minimem nezpůsobilých výdajů.

V druhé polovině roku 2016 jsme pak společně s projektovým týmem připravili komplexní studii proveditelnosti k projektu včetně žádosti o dotaci. Po náročném procesu vyjednávání a práce všech zúčastněných stran, obdrželo město Boskovice kladné stanovisko a příslib finanční podpory na 90 % způsobilých výdajů, ve výši 69,38 mil. Kč.

Již v průběhu tvorby žádosti o dotaci bylo zjevné, že případná vlastní realizace projektu s sebou ponese vysoké požadavky na profesionální řízení projektu, které eliminuje riziko nezpůsobilých výdajů či krácení dotace. Naše práce proto pokračovaly při řízení realizace celého projektu.

"Jako společnost, jež se zaměřuje na inovativní řešení, vnímáme s velkou radostí a hrdostí, že jsme napomohli připravit projekt a následně ho i projektově řídit v celém projektovém cyklu, který se zaměřuje na koncept INDUSTRY 4.0 a vytváří podmínky pro trvale udržitelný rozvoj regionu Boskovic. I přes mnohá úskalí, která se vyskytla v procesu přípravy dotační žádosti a hodnotícího procesu se podařilo prostředky na realizaci získat a eliminovat krácení dotace, a tak přispět k úspěšné realizaci projektu. Oceňujeme zejména příkladný a profesionální přístup všech zapojených pracovníků městského úřadu, jakož i vedení města, bez jehož energie a podpory by tento projekt nebyl zrealizován."

Jan Havránek
vedoucí odborného týmu

Závěr

Od školního roku 2019/2020 je Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání v plném provozu a nabízím svým žákům, učitelům odpovídající odborné zázemí pro polytechnické vzdělávání. Unikátnost projektu je podtržena faktem, že díky uzavřeným partnerským smlouvám mohou využívat centrum i žáci z okolních škol, kteří se, tak dostanou ke vzdělávací infrastruktuře, ke které by se jinak nedostaly. Tím dochází i k narovnání podmínek k přístupe ke vzdělávání mezi dětmi.

Finanční podpora ve výši 62,4 mil. Kč z evropských zdrojů a státního rozpočtu, k jejímž získání významným způsobem přispěla naše společnost, umožnila městu Boskovice realizovat rozvojový projekt, který nemá v regionu obdoby.

„Díky novým rozvojovým projektům, například výstavbě unikátního Centra polytechnické výchovy věříme, že město Boskovice bude nadále atraktivním místem pro spokojený život všem generacím občanů, kteří najdou ve městě mimo kvalitní vzdělání následně i dostatek pracovních příležitostí."

Hana Nedomová
starostka Boskovic