AGE v AQE

 CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009605


 

Předmětem projektu je implementace konceptu Age Managementu do personálních procesů a praxe společnosti AQE advisors, a. s. prostřednictvím vytvoření firemní AM strategie, její implementací, nastavením systému mentoringu a navazujících opatření v oblastech, identifikovaných provedeným AM auditem. Projekt je realizován v období od 1.1.2019 do 30.6.2020

Cíle u zaměstnanců  bude dosaženo pomocí zvýšení znalostí, dovedností a kompetencí ve vybraných oblastech. U starších zaměstnanců bude cíle dosaženo zvýšením adaptability a udržením úrovně pracovní schopnosti, to vše prostřednictvím rozšíření povědomí o problematice Age Managementu, pochopením problematiky Age Managementu, předcházením syndromu vyhoření, rozšířením schopností a dovedností zaměstnanců dle individuálních potřeb. V případě zaměstnavatele je cílem stabilizace a zefektivnění personální práce prostřednictvím zlepšení adaptačního procesu, vytvořením strategie Age Managementu, její implementace a zavedením vybraných nástrojů do firemní praxe.

 

Realizace projektu přinese zlepšení personálních procesů ve vazbě na individuální potřeby zaměstnanců, dále zlepšení péče o zaměstnance, především starší či nově příchozí, snížení fluktuace zaměstnanců a lepší úroveň adaptace nových zaměstnanců. Realizace projektu zvýší spokojenost zaměstnanců, prohloubí jejich pocit sounáležitosti s firmou i jejich loajalitu vůči ní, zkvalitnění pracovního prostředí s ohledem na jejich psychickou i fyzickou pohodu. Dále dopomůže k zlepšení mezigenerační komunikace.

 

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.