Strategie rozvoje školství 2030

2019 - 2020 / Statutární město Pardubice
Havranek

Vzdělávání dětí je bezpochyby a zcela jednoznačně jednou z nejdůležitějších veřejných služeb, které statutární město Pardubice poskytuje svým obyvatelům. 

Dnešní doba přináší potřebu reagovat na rychle přicházející společenské, technologické, ekonomické a kulturní změny, které s sebou přináší například digitalizace a globalizace. 

Z těchto, ale i dalších důvodů, se statutární město Pardubice rozhodlo vytvořit novou Strategii školství. 

Cíl projektu

Naše zadání mělo 3 základní cíle:

 • Vytvořit prostě nejlepší strategii rozvoje školství města v ČR.  Navíc srozumitelnou a atraktivní
 • Do způsobu tvorby Strategie zapojit co nejvíce zájmových skupin a osob. Najít co nejširší shodu
 • Provázat Strategii s dalšími koncepčními dokumenty. Zaměřit se na data a fakta

Naše role

V rámci zpracování jsme zvolili netradiční přístup,  zejména v analytické části. Parametry a rámec analýz jsme si s ohledem na relevantnost potřeb identifikovali společně s městem na pracovních skupinách a následně byly dílčí výstupy ověřovány v rámci výzkumu či dalších analýzách.

Vybrané otázky, na které jsem hledali odpovědi:

 • Žáci - Jak vidí žáci svoji školu, své učitele? Co je na studiu baví a co naopak jim vadí?
 • Rodiče - V čem mohou být přínosní a jak  bychom měli využít jejich potenciál?
 • Zaměstnanci - Známe pohled zaměstnanců? Jsou spokojeni? Jak jim můžeme pomoci? 
 • Trendy - Pracujeme s okolními trendy? Známe je? Jsme otevřeni novým věcem?
 • Strategie - Plánujeme a rozvíjíme se souladu s  okolními či nadřazenými strategiemi? 
 • Atraktivita města - Prosperují Pardubice? Žije město? Jsou demografické predikce správné?
 • Kapacity zařízení - S ohledem na vývoj města, jsou kapacity zařízení vyhovující nebo ne?
 • Aktivity škol - Co vše pro děti děláme? Jsou aktivity nabízeny napříč zařízeními?
 • Marketing a PR - Jak moc může marketing a PR ovlivnit naši pozici? Věnujeme tomu pozornost?
 • Financování - Dáváme do rozvoje zařízení dostatek zdrojů? Známe výdaje jiných měst?

 

Přestože jsme pracovali na Strategii školství, bez uvažování širšího kontextu by výstup nesplnil zadání.

Výchozím bodem Strategie bylo definování nové VIZE, které měla být ambiciozní a reagovat na dynamiku rozvoje celého města.

Při formulování cílů jsme vycházeli z intenzivního výzkumu mezi více jak 9.000 respondetny, výstupy mimo celkové Strategii byly zpracovány pro všechny jednotlivé školy i školská zařízení.

Samotná návrhová část byla vytvořena participativní metodou se zapojením desítek osob, bez kterých by nebylo možno koncipovat Opatření v celé své šíři.

Velká pozornost byla věnována implementační části. Strategie musí být živoucím dokumentem, jinak se její smysl ztrácí.

"Byla to bezpochyby nejtěžší, ale zároveň nejzajímavější práce, co jsme v posledních letech dělali. Moc si vážím důvěry města a oceňuji jejich nasazení a kreativitu."

Jan Havránek
vedoucí realizačního týmu

Závěr

Dvouletá práce na projektu byla pro nás radostí, naučili jsme se řadu věcí. Nejen specifických k oblasti školství, ale i k samotnému způsobu práce založeném na široké participaci a robustním vytěžení názorů dětí, žáků, rodičů, pedagogů, ředitelů a dalších osob ve městě.

"Překvapilo mě, s jakou energií a nadšením kolegové pracovali. Ukázalo se, že když se spojí lidi různých profesí, může vzniknout výjimečné dílo."

Ivana Liedermanová
vedoucí odboru školství, kultury a sportu