Strategie efektivního hospodaření

2020 / město AŠ
Havranek

Město Aš leží v Ašském výběžku a je obklopeno ze tří stran Německem (Bavorskem a Saskem). Aš je naším nejzápadnějším městem. Dříve významné průmyslové centtrum dnes trpí snižováním a někdy i zánikem tradičních oborů, které v minulosti přinášely prosperitu. Před vedením města stojí řada výzev, jakým směrem se dále rozvíjet, zvyšovat kvalitu života, efektivitu poskytovaných služeb a stát se tak atraktivním místem pro život nastupující generace.

Cíl projektu

Cílem projektu je implementace metod, postupů a dobré praxe v oblasti finančního řízení města a příspěvkových organizací. Očekávaným výstupem je jak zhodnocení dosavadní práce města v této oblastu tak návrh nových přístupů pro zvýšení efektivity správy města.

Naše role

Prvořadým úkolem bylo identifikovat neefektivní procesy, posoudit úroveň řízení příspěvkových organizací a pro oblast majetku zjistit efektivitu jeho využívání městem.

Výsledkem se stal návrh základních postulátů legislativních dokumentů, které věrně zachycují navržené postupy v dílčích procesech, týkajících se aktivit celého projektu. Navržená doporučení směřují k optimalizaci jednotlivých procesů a měla by přinést jak časovou tak i finanční úsporu pro jednotlivé organizační jednotky a tím zkvalitnit a zefektivnit finanční řízení města.

Hospodaření města vyvíjí pozitivně.Následující grafy srovnávají celkové částky za příjmy a výdaje dle kategorií ve sledovaném období. Investiční aktivita města byla na odpovídající úrovni, vzhledem k poměrně masivním investicím v letech předcházejících.

 

"Řada měst dnes při strategickém plánování zcela opomíjí oblast majetku města. Přitom dobrá strategie musí vždy vycházet z pevných základů, nemůže se opírat jen o budoucí projekty. Pohled města AŠ na tuto oblast byl milým překvapením. Ekonomická stabilira města je na vynikající úrovni. Proto jsme se rozhodli v rámci naší práce udělat městu Ratingové hodnocení, a to navíc ve srovnání s ostatními městy v ČR."

Jan Havránek
garant projektu

Závěr

"Zhodnocení všech procesů v rámci hospodaření města ukázalo na celou oblast hospodaření města. Nebylo to na základě povídání se starostou, ale na základě přezkoumání všech ukazatelů, dostupných dokladů, dokumentů a souvislostí." 

Dalibor Blažek
starosta