Strategický plán rozvoje

2023 / město Chýnov
Havranek

Je strategický plán užitečný jen pro velká města? Jsme zastánci toho názoru, že nikoli.  Strategický plán je potřeba všude, kde je rozvoj obce prioritou. Jedním z takových případů je i Chýnov. Jedno z nejstarších měst v České republice, které zmiňuje již Kosmova kronika z roku 981. Město je neodmyslitelně spjato s Táborem, které pro Chýnov tvoří přirozené centrum s nabídkou služeb a pracovních příležitostí. Samotný Chýnov naopak ideální kombinaci možnosti bydlení, trávení volného času, a to navíc v prostředí obklopeném krásnou přírodou.

Cíl projektu

To však vedlo k poměrně intenzivnímu růstu obyvatel v posledních letech a město stálo před otázkou, jak s touto situací naložit. Chýnov chce nadále růst, ale udržitelně, s ohledem na zachování kvality života současných obyvatel.  Zadání pro naši práci tak bylo jednoznačné. Vytvořit scénáře dopadu růstu počtu obyvatel na veřejné služby a život ve městě. Na základě toho následně navrhnout strategii, prioritizovat a časově harmonizovat přípravu jednotlivých klíčových projektů v kontextu daných změn.  Strategický plán měl být úzce profilovaný, s praktickou a realistickou implementací.

Naše role

Na začátku naší práce stála definice tří modelových variant rozvoje pro různé intenzity výstavby. Tyto modely jsme propojili s očekávaným růstem poptávky po školství, zdravotnictví, kultuře, sportu a dalších občanských službách. 

Společně s vedením města jsme následně vybrali optimální variantu vývoje, která představuje tempo výstavby cca 14 bytových jednotek za rok na území města. V rámci pracovních skupin byl navržen postup k posílení aktivní bytové politiky měst, kdy část nově vznikajících důležitý přístup, kdy město bude hrát aktivní roli v oblasti bytové politiky a část z plánovaných bytů bude budována přímo městem. Do samotné strategie jsme proto integrovali požadavky na moderní výstavbu a kvalitu bydlení.

Na základě analýzy současného stavu byly vybrány kritické oblasti, u kterých hrozilo, že by nedokázaly pokrýt  zvýšenou poptávku, a tedy bude třeba řešit navýšení kapacit.. Zároveň, i díky občanské participaci,  byly identifikovány další témata, která by město mělo v nejbližší době řešit. Výsledné aktivity a projekty, respektující strategický záměr rozvoje města, se staly základem akčního plánu na následující dva roky.

"Přístup vedení města byl skvělý.. Nové vedení přizvalo ke spolupráci také skupinu mladých architektů, se kterými diskutuje vzhled a funkčnost každého připravovaného projektu. Je radost vidět, že i menší města se začínají zajímat o kvalitu veřejného prostoru a přistupují ke svému rozvoji koncepčně."


 

Ondřej Krejčí
odborný garant