Strategický plán rozvoje města 2033

2023 / město Blansko
Havranek

Blansko je druhé největší město Brněnské metropolitní oblasti a zároveň město s jedním z nejlepších výsledků žebříčku kvality života. Potřeba nové strategie vychází z dynamiky změn, která se neustále zrychluje, a Blansko na tyto změny potřebuje vhodně reagovat. Nová strategie má sloužit jako mapa, která ukazuje směr, jakým se město chce vydat, a zároveň vychází z úzké spolupráce mezi občany, vedením města a expertním dodavatelským týmem.

Cíl projektu

Hlavním cílem naší práce bylo navrhnout budoucí směr rozvoje města, které s rozvojem Brněnské metropole nabírá nový dech a stává se velice atraktivním místem pro život.  Dílčími cíli zpracování se stalo vytvoření konkrétních investičních scénářů města a prioritizace klíčových strategických projektů. Celá téměř roční práce byla prováděna s ohledem na zesilující trendy vnějšího prostředí, sociodemografické charakteristiky území a aktuální témata, které město řeší ve svém každodenním provozu.

Naše role

Prvním krokem byla pečlivá analýza současné situace města a jeho okolí. V rámci ní jsme propojili veřejně dostupné zdroje a interní data úřadu s Indexy kvality života vycházející z projektu Obce v datech. Společně se zástupci města, občany a oborovými experty jsme následně zpracovali klíčové výzvy města. Pro tyto výzvy byly následně posuzovány scénáře možného vývoje a odhadovány budoucí dopady. Analýza poskytla základní kámen pro formulaci budoucí vize města, jež je v naplňována devíti prioritními oblastmi.

Jako již při tvorbě řady jiných strategických plánů se ukázalo, že pohled mladých obyvatel města (do 18 let) je velmi podobný pohledu našich expertů. Mladí vnímají své město s daleko větší perspektivou, zajímá je, jak bude vypadat za 10-15 let. Oproti tomu starší obyvatelé ve výzkumu preferovali praktické investice, které řeší problémy tady a teď. Naším úkolem bylo mj. tyto dva vcelku odlišné pohledy vhodně zkombinovat. Proto jsme navrhli strategický plán relativně ambiciozní, se zaměřením aktivit a opatření na dosažení cílového budoucího stavu. Strategie pak bude naplňována prostřednictvím Akčního plánu, který bude pevně spjat s ročním rozpočtem a bude obsahovat zcela konkrétní projekty a adresné odpovědnosti. 

Pro každou z priorit stratrgie jsme na základě vytvořeného metodického doporučení stanovili garanta a spolupracující aktéry, kteří budou za celou prioritní oblast odpovědni a budou postupně reportovat naplňování dílčích cílů. Jako podklad pro dlouhodobou evaluaci strategie budou využity kvalitativní i kvantitativní ukazatele-indikátory.  

Ideové projekty vtělené přímo do strategie byly vybrány na základě expertního posouzení doplněného o programové prohlášení rady a doporučení obyvatel.

Mimo tradiční způsoby komunikace se širokou veřejností byli občané do zpracování zapojeni i pomocí online platformy PinCity, kterou vždy při zpracování strategie do měst nasazujeme. Obyvatelé města tak měli možnost sdílet s námi své nápady a připomínky, což nám při zpracování strategie přineslo spoustu inspirace, ale také posílilo pocit zapojení a spolupráce s městem.

"Společně s vedením města jsme vytvořili funkční implementační plán zastřešený komisí pro strategické plánování. Tato komise bude na pravidelné bázi vyhodnocovat pokrok realizace strategie, vytvářet operativní týmy pro dosahování stanovených cílů a připravovat podklady pro hodnocení naplňování strategie."

Ondřej Krejčí
odborný garant

Závěr

Jednotným prvkem celého strategického plánu se stalo téma zdraví. Zdraví obyvatel, finanční zdraví města, zdravé ekonomické prostředí, zdravé životní prostředí i zdravý rozum při řešení problémů.