Regenerace Horského Hotelu Klínovec - studie proveditelnosti

2023 / město Boží Dar
Havranek

Rekonstrukce hotelu Klínovec, který je roky nevyužívaný, je jedním ze strategických projektů Karlovarského kraje, které se ucházejí o dotační podporu z fondu Spravedlivá transformace.  Celé místo má významný transformační potenciál a může sloužit jako ekonomický motor celého horského pásu Krušných hor. Řešené území projektu je nejodlehlejší část nejchudšího regionu naší země.   V širším měřítku chybí především aktivity, které by reálně pomohly a podpořily hospodářskou výkonnost regionu.

Cíl projektu

Regenerace hotelu má nejen obnovit památkový objekt, který neodmyslitelně patří k vrcholu Klínovce, ale vytvořit zde i zázemí pro další rozvoj turistiky a rekreace. Realizace projektu sleduje i další cíle, které logicky navazují na celkový záměr projektu. Jedním z nich je  spojit historickou podobu kulturní památky s inovativními stavebně-technickými prvky a posílit charakteristického ducha, identitu přírodního prostředí oblasti Krušných hor.

Využití Operačního programu Spravedlivé transformace pro regeneraci hotelu a nastartování rozvoje krušnohorského pásu je jedinou šancí, jak projekt realizovat.

Naše role

Naším úkolem bylo ověřit předpoklady města Boží Dar, týkají se potřeby a následných efektů obnovy nemovité památky Horský hotel Klínovec, zapsané jako brownfield. Záměrem bylo potvrdit, zdali připravovaný strategický projekt může přispět k transformaci území, jaké jsou socioekonomické dopady záměru  a za jakým podmínek je možné projekt realizovat, aby byl ekonomicky životaschopný. Variantní řešení projektu hodnotilo 4 varianty naložení s předmětným objektem, přičemž investiční varianta, která byla vybrána, zároveň řešila problematiku veřejné podpory spojenou s realizací záměru.

Zpracované výstupy současně posloužily jako podklad pro hledání strategického partnera pro rekonstrukci a provoz hotelu. Partnerem pro obnovu hotelu a jeho okolí na Božím Daru se stane společnost Sokolovská uhelná.  
 

"Výzvou pro nás bylo zejména nalezení vhodného modelu a způsobu realizace projektu včetně finančního scénáře realizace aktivit projektu. Jedná se o finančně náročný projekt a bylo třeba nalézt strategického partnera a k tomu nastavit finanční model využití překlenovacích úvěrů a pravidel dotace tak, aby to neohrozilo finanční zdraví města. Klíčem k úspěchu byla komunikace s budoucím poskytovatelem dotace, znalost dotačních podmínek a pravidel veřejné podpory.“

Pavel Franěk
odborný garant

Závěr

Jaký byl hlavní výsledek naší práce ?

  • Vytvoření problémové analýzy, která popisuje problémy v ekonomické, sociální, územní a environmentální oblasti regionu a jejich provázanost na cíle projektu.
  • Vytvoření modelu financování projektu, rozpad investičních a neinvestičních nákladů do jednotlivých let, možnosti financování aktivit ze strany města, model využití překlenovacích úvěrů.
  • Zpracování variantního řešení projektu, simulace scénářů a hodnocení variant na základě multikriteriální analýzy.
  • Definice přínosů a socioekonomických dopadů projektu do území z krátkodobého i dlouhodobého hlediska.
  • Příprava harmonogramu projektu, tedy zpracování architektonické studie, vytvoření projektové dokumentace, získání stavebního povolení a zejména následné stavební práce.
  • Popis hlavních rizik projektu, míra jejich závažnosti a vhodná opatření k jejich eliminaci.
  • Zpracování finanční a ekonomické analýzy projektu.
  • Zpracování žádosti o podporu a spolupráce s městem na přípravě povinných příloh k podání žádosti.