Rozpočet města 2021

2020 / Statutární město Liberec
Havranek

Jednou z nejdůležitějších, a po stránce časové i odborné nejnáročnější etapou rozpočtového procesu, je prvotní sestavení návrhu rozpočtu. Samotný návrh rozpočtu by měl vycházet z analýzy hospodaření města v minulosti a měl by obsahovat návaznost na státní rozpočet, návaznost na ostatní rozpočty, požadavky odborů a požadavky zastupitelů.

Cíl projektu

Město si uvědomuje důležitost návrhu rozpočtu a jeho nároky na zaměstnance, kteří se podílejí na jeho sestavování. Prvořadým úkolem bylo nastavit takový postup, který optimalizuje proces návrhu rozpočtu, sjednotí podklady od jednotlivých odborů (správců kapitol), dosáhne co nejvyšší reálnosti navrhovaných hodnot rozpočtu a přinese prokazatelnou úsporu času.

Naše role

První krok při návrhu rozpočtu je odhad výše provozních příjmů, zejména ze sdílených daní, vlastních příjmů a transferů ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu. Prvořadým úkolem při sestavování rozpočtu je dosáhnout co nejvyšší hodnoty salda provozního rozpočtu (dále jen provozní přebytek). Tohoto cíle lze dosáhnout porovnáním výše provozních (běžných) příjmů a výdajů v minulých, minimálně dvou, letech. Ze zjištěných výsledků je pro jednotlivé odbory navržen limit provozních výdajů. Správně navržené hodnoty provozního rozpočtu (běžné příjmy a výdaje) lze ověřit na základě hodnot indexu provozních úspor, který je definován jako podíl provozního přebytku a běžných příjmů. Hodnota tohoto ukazatele by neměla klesnout pod minimální 10% hranici, optimálně by měl nabývat hodnot okolo 25%.

Dalším postupným krokem je vytvoření jednotných podkladů pro jednotlivé odbory, které jsou zpracovány na počítačovém programu FISO (Finanční Informační Systém Obcí).

Výchozími podklady (viz následující tabulka) jsou účetnictví dva roky zpět (Skutečnost 2018 a 2019), stav rozpočtu a účetnictví k datu vytvoření podkladů (Skutečnost 2020, Rozpočet schválený a upravený 2020). Sloupeček „Návrh výdajů na rok 2021“ je připraven pro vyplnění návrhu rozpočtu na rok 2021.

Po konzultacích se správcem rozpočtu, na základě odhadu provozních (běžných) příjmů s přihlédnutím k indexu PP/BP (Provozní přebytek/Běžné příjmy) je určen pro jednotlivé odbory (dílčí správce rozpočtu) limit čerpání běžných výdajů. Tento limit může být překročen jen ve výjimečných případech a měl by vždy být písemně zdůvodněn.

Každý organizační celek má podklady pro návrh své části rozpočtu rozděleny na příjmy, provozní (běžné) výdaje a investiční (kapitálové) výdaje (pokud na odboru existují) a závazný limit na provozní výdaje. Takovéto podklady jsou přínosem jednak pro jednotlivé odbory k odhadu rozpočtovaných příjmů a provozních (běžných) výdajů a slouží také pro správce rozpočtu ke kontrole, že nejsou zejména provozní výdaje zbytečně nadhodnoceny.

"Navržené podklady pro sestavování rozpočtu pomohly identifikovat možné úspory v provozní části rozpočtu. Výsledkem byl reálný návrh rozpočtu s časovou úsporou více jak 14 dnů."


Jan Obrovský
odborný garant 

Závěr

Použitý postup při sestavování návrhu rozpočtu má pro město řadu výhod.

  • Časová úspora – dochází ke zkrácení fáze přípravy rozpočtu a je dán daleko větší prostor na jeho projednávání.
  • Reálnost hodnot – porovnáním minulého období s navrhovaným rozpočtem umožňuje správci rozpočtu odhalovat nadhodnocené požadavky odborů (snazší prvotní posouzení reálnosti hodnot rozpočtu).
  • Přesnost sestaveného rozpočtu – rozpočet sestavený již v prvopočátku v podrobnosti úplné rozpočtové skladby je přesnější, než když je sestaven v menší podrobnosti (např. na úrovni odvětvového /paragrafového/ členění rozpočtové skladby), který je rozepisován do úplné podrobnosti až po schválení rozpočtu zastupiteli.

"Sestavit rozpočet města není nikdy lehký úkol. V roce 2020, díky pandemické krizi obzvlášť. Přesto navržený postup prací v kombinaci se zpracováním na SW FISO přinesl hmatatelnou časovou úsporu při sestavování rozpočtu a tím pádem větší časovou dotaci na projednávání navržených hodnot v orgánech statutárního města. Takto navrhovaný rozpočet obsahoval i přesnější informace pro rozhodování o konečném obsahu schvalovaného rozpočtu."

Ing. Zbyněk Karban 
statutární náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou správu