Multifunkční hala pro halové sporty - studie proveditelnosti

2023 / Statutární město České Budějovice
Havranek

V Jihočeském kraji se rozběhly přípravy na stavbu nové multifunkční haly v Českých Budějovicích. Vyrůst má na okraji areálu výstaviště, u jeho vstupní brány. Hotovo má být v roce 2028. Náklady se odhadují na 1,3 miliardy korun. Nový areál má být víceúčelový, tedy nejen pro sportovní, ale i kongresové a kulturní akce. Nespornou výhodou je, že celý projekt má podporu města a státu, který je připravený se na něm podílet. Celá vize nezahrnuje pouze vybudování multifunkční haly, ale zapadá do konceptu transformovat řešené území, zapojit břehy řeky do městského života, umožnit příčnou prostupnost území, doplnit či oživit lokální centra a proměnit vnitřní periferii města na plnohodnotnou součást městské struktury a zapojit ji do života města.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je vybudovat v Českých Budějovicích moderní, dostatečně kapacitní a všestranně využitelné zázemí pro pořádání primárně sportovních (a doplňkově kulturních či kongresových) akcí. Z hlediska sportovního využití má multifunkční hala sloužit primárně pro volejbal. Multifunkční hala by měla být prostorově navržena tak, aby velmi rychle umožnila přestavbu interiéru (a to bez nutnosti stavebních úprav) pro různé sportovní a kulturní akce. Multifunkční hala otevírá možnosti nejen pro již zmíněné pořádání významných sportovních a kulturních událostí, ale také umožní Českým Budějovicím zvýšit zájem a prestiž města především u zahraničních návštěvníků. Kvalitní sport a kultura budou také přístupné obyvatelům celého kraje.  

Naše role

Naší rolí bylo zpracovat studii proveditelnosti výstavby a provozu multifunkční haly jako podkladu pro rozhodování hlavního investora a budoucích partnerů o realizaci strategické investice. Hlavním účelem studie proveditelnosti bylo připravit souhrn takových informací, které budou sloužit jako jeden z podkladů pro zadání architektonické soutěže a pro zadání ke zpracování projektové dokumentace. Studie poskytla informace, které jsou pro rozhodnutí o realizaci či ne-realizaci vybudování  podstatné a na jejichž základě je možné posoudit různé varianty projektu a doporučit tu, která je ekonomicky efektivní a přinese investorovi největší užitek. Zásadními aspekty při zpracování byl tvůrčí přístup a variantnost řešení projektu, protože při zpracování studie nebyl znám rozpočet projektu, projektová dokumentace, způsob financování nebo budoucí provozovatel multifunkční haly.

"Z důvodu absence projektové dokumentace a přípravy byly hlavními zdroji dat při zpracování odborná literatura ať již v podobě knižních publikací, odborných článků či zpracovaných metodických pokynů a výzkumů pro výstavbu a provoz multifunkční haly. S ohledem na absenci projektové dokumentace a technických podkladových dat byla řada vstupů do předběžné studie stanovena expertním odhadem či srovnáním z jiných obdobných projektů v ČR a v zahraničí."

Pavel Franěk
odborný garant

Závěr

Jaký byl hlavní výsledek naší práce?

  • Popis vazby vybudování multifunkční haly se stanovenými cíli strategických dokumentů na regionální a národní úrovní.
  • Zpracování variantního řešení výstavby a provozu haly, simulace scénářů a hodnocení variant na základě multikriteriální analýzy.
  • Vytvoření modelu financování projektu, možnosti financování aktivit výstavby haly pro jednotlivé varianty a popis možnosti spolupráce soukromého a veřejného sektoru.
  • Vymezení cílového trhu multifunkční haly, definice cílových skupin potenciálních uživatelů, analýza konkurence a v neposlední řadě také odhad budoucího vývoje poptávky.
  • Návrh komunikačních, propagačních a marketingových aktivit haly na základě obdobných multifunkčních hal a jejich současné konkurenční pozice.
  • Příprava harmonogramu projektu pro zpracování architektonické soutěže.
  • Návrh technických a technologických parametrů výstavby haly.
  • Popis hlavních rizik projektu, míra jejich závažnosti a vhodná opatření k jejich eliminaci.
  • Definice přínosů a ocenění socioekonomických dopadů výstavby a provozování haly pro město a kraj.  
  • Zpracování finanční a ekonomické analýzy projektu.