AQE advisors

Aktuality

Opět se sešel rok s rokem a my vám poskytujeme jako první možnost vypočítat hodnoty sdílených daní na nadcházející rozpočtový rok ... více
13.08.2018
V současné době realizujeme vzdělávání také pro zaměstnance městského úřadu v Kyjově. Několik školení již proběhlo, ale celá řada ... více
07.08.2018
Od července tohoto roku vzděláváme zaměstnance městského úřadu v Boskovicích. Vzdělávání probíhá v rámci projektu „Implementace st... více

Zkvalitnění řízení obcí v období 2014+

Autor:  Martin Havlík

V letech 2008 - 2014 většina obcí realizovala projekty zaměřené na zvýšení kvality řízení podporované z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osy č. 4.1. Výstupy, které obce získaly, jsou různé a různě kvalitní. Mnohdy nedošlo k tomu, že by obce reálně získal y pro sebe, úřad a zaměstnance v něm zařazené (možná bych nahradila zařazené za působící), to co očekávaly. Výstupy zpracovával y mnohdy osoby a společnosti, které nedisponoval y dostatečnými zkušenostmi a nástroji.

Díky absenci jakéhokoliv standardu ve výše uvedených oblastech, existuje v současné době v rámci ČR celá řada obcí, které mají výstupy vytvořené v rámci projektů, podpořených například ve výzvách č. 89, 59, nebo 53 a neví co s nimi dál. Nejde jen o obecnou udržitelnost výstupů v souladu s podmínkami operačního programu, ale i o reálnou využitelnost výstupů. Tato situace volá po nápravě a nyní přichází doba, kdy je žádoucí se výše uvedenými projekty zabývat.

Nové programové období je v plném proudu a po prázdninách mají být vyhlašovány první výzvy v oblasti zefektivnění řízení úřadu, v obdobném rozsahu, jako to (nahradila bych za tomu) bylo v minulých letech. Konkrétně půjde o výzvy z Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa.

Žadatelé to však budou mít těžší z toho pohledu, že mnohdy (nebo často) projekt zrealizovali bez reálného dopadu, není na co navazovat a poskytovatel dotace se může oprávněně ptát, proč žádá město na obdobné aktivity jako v minulém období. Rovněž bude složité dokladovat, kde původní projekt končí a nový začíná.

S ohledem na výše uvedené doporučujeme nečekat na vyhlášení výzev, objektivně provést posouzení stávajícího stavu, přiznat si, kde stále existují rezervy pro zlepšení řízení úřadu/města a začít připravovat projektové záměry na základě reálných potřeb.

Města by měla postupovat tak, že vypracují detailní analýzu stávající situace, zhodnotí své potřeby, zpracují si kvalifikovanou SWOT analýzu, ze které identifikují projektové záměry (příležitosti pro zlepšení, slabé stránky, které by mohly být eliminovány a hrozby, které by měly být odstraněny).

Následně posoudí záměry z pohledu jejich proveditelnosti a udržitelnosti. Po výběru prioritních témat je toto nutné dále rozpracovat a v době, kdy bude město podávat žádost o dotaci, je žádoucí znát směr, jakým se bude v následujících letech ubírat a mít jasně definovaný cíl nejen projektu, ale úřadu/města jako celku.

Možnost financování a věcné zaměření projektů bude obdobné jako v minulých letech, tedy je velký prostor pro reálný posun organizace za přispění finančních prostředků z Evropské unie, jen je potřeba být dobře připraven.