Strategický plán

2021 / Hranice
Havranek

Nejzápadnějším městem České republiky není Aš. Je to fakt a poznání, se kterým jsme se museli i my smířit při práci nejen na strategii Aše ale i Hranic. Zkrátka za Aší jsou nejprve Hranice a až poté hranice.

Cíl projektu

Větší města mají větší rozpočet, a to platí i v opačném směru. Nevypovídá to ale o schopnosti hospodařit s danými zdroji. Menší města se musí snažit využít své finance co nejefektivněji, vhodně je kombinovat s načasováním, kdy si vzít úvěr a kdy ho naopak splácet, protože často část ročního rozpočtu určenou na kapitálové výdaje mohou spolknout dva až tři větší projekty. Velmi dobrým příkladem efektivního hospodaření s finančními zdroji jsou právě Hranice u Aše.

Naším úkolem bylo nastavit směřování dalšího rozvoje města, zapojit občany do tvorby strategického plánu a vytvořit jeho koncepci na období 2021–2032. Mezi hlavní úkoly, které musel realizační tým řešit, patřilo:

  • analyzování situace města,
  • komparace s dalšími vybranými městy,
  • řízení participace obyvatel a řízení pracovních skupin,
  • vytvoření zásobníku projektů,
  • sběr občanských námětů a návrhů konkrétních projektů,
  • vytvoření jazykově čtivého a graficky přehledného dokumentu.

Naše role

U Hranic, města s téměř 2 200 obyvatel jsme zvolili dvojí typ participace občanů; šetření mezi občany a osobní setkání. Dotazníkové šetření probíhalo jak papírovou, tak i online formou, anketní šetření mezi žáky místní školy bylo vedeno jen online, a také jsme uskutečnili dvě neformální osobní setkání s občany.

Podněty z průzkumu i z osobních setkání a z pocitových map jsme srovnávali s výsledky analýz. Výstupy jsme řešili v rámci třech pracovních skupin, které byly složeny podle svého zaměření ze zainteresované veřejnosti a vedení města. Na vytyčené překážky jsme se zaměřili při tvoření návrhové části strategie a především při návrhů konkrétních projektů.

Nakonec jsme navrhli tři hlavní směry rozvoje a to; lidé, prostor a úřad.

Priorita lidé se blíže rozpadá na motivující vzdělání a aktivní volný čas; prostor řešíme jako atraktivní veřejný prostor, dostupné bydlení a klidnou dopravu. Roli úřadu do budoucna vidíme v první řadě v přehledném řízení a mimo to i ve vlastní iniciativě. Stejně jako u větších měst strategický plán je realizován skrz akční plán, který je úzce provázán s ročním rozpočtem. Zásobník projektů, který město má vedený jsme navíc doplnili o návrhy občanů, které zmiňovali na osobních setkáních a během průzkumu.

Rozvoj Hranic u Aše v posledních letech dostává velmi dynamickou rychlost. Město rozkvétá a postupně se veřejný prostor kousek po kousku zvelebuje, aby byl co nejfunkčnější a co nejlépe sloužil lidem. Přesto je požadavků na následující rozvoj ze strany občanů nespočet. Našim cílem bylo veřejnost zapojit a přiblížit občanům směr, kterým se bude rozvoj města ubírat. Výsledkem je přehledný a graficky povedený dokument, ve kterém je jasně stanoveno, že prioritou města Hranice jsou jeho vlastní občané.

Barbora Miturová
odborná garantka
 

Závěr

Město Hranice je městem s primární obytnou funkcí. Mnoho obyvatel každodenně z města odjíždí za prací do Německa nebo do Aše či Chebu. Naopak ale i do města přijíždí mnoho občanů z Chebu a Aše, kteří pracují ve velkých podnicích a firmách. Město, ve kterém bydlelo až dvojnásob obyvatel má dostatečný prostor pro zvětšení. S vedením města se ale shodujeme na nutnosti udržitelného růstu jak počtu obyvatel, tak i rozrůstání zástavby, která by měla zachovávat krajinný ráz a roztroušenou zástavbu.  Do budoucna město bude jednat tak, aby poskytlo dostatek služeb pro své obyvatelé a nabídlo jim prostor pro seberealizaci.

 Vůbec poprvé v historii města Hranic jsme se rozhodli vypracovat samostatný strategický plán, který by měl formulovat naše myšlenky a snahy do dlouhodobější vize a ukázat směr, kterým bychom se chtěli vydat. Rozvoj našeho města je dobře nastartován, a přestože se někomu může zdát rozvoj pomalejší, mně osobně někdy připadá jako splašený kůň, který je s naší historií tolik spjat.
Naším úkolem je ho usměrňovat a energii využívat tam, kde je potřeba. S tím nám strategický plán do budoucna pomůže.

Daniel Mašlár
starosta města