Průzkum klimatu obyvatel města

2020 / Statutární město Olomouc
Havranek

V roce 2020 Statutární město Olomouc připravilo ve spolupráci s AQE advisors, a.s. rozsáhlé sociologické šetření s názvem Průzkum klimatu města Olomouce v rámci zavádění místní Agendy 21 ve městě. Průzkum měl podat celistvý obraz názorů obyvatel na město. Olomouc je příjemným místem pro život, kde se v posledních letech řeší několik významných rozvojových témat. Ve městě a blízkém okolí města vznikly a stále vznikají desítky firem, protože ve městě mohou najít schopné zaměstnance. Současně je město známé díky bohatému studentskému životu, širokému kulturnímu a sportovnímu vyžití.

Cíl projektu

Smyslem průzkumu bylo zjištění názorů, připomínek a podnětů obyvatel a zohlednění jejich postojů v budoucím rozvoji města Olomouce.

Projekt si kladl za cíl oslovit široké spektrum občanů města, kteří se v posledních letech potýkají s několika společenskými tématy. V polovině roku 2020 jsme tedy zrealizovali rozsáhlý průzkum mezi občany města, do kterého se zapojilo 1 007 respondentů.

Naše role

Naše společnost má bohaté zkušenosti s průzkumy mezi občany města, kterých realizuje několik desítek ročně.

Hlavním úkolem bylo zaujmout obyvatele a oslovit je s probíhajícím šetřením. Cílovou skupinu tvořili obyvatelé, kteří v Olomouci trvale bydlí a ti, kteří zde bydlí po většinu roku. Tímto rozdělením jsme cílili na studenty středních a vysokých škol a na mladé rodiny, kteří ve městě tráví podstatnou část roku. 

Samotné dotazování probíhalo formou osobního rozhovoru s tazatelem. Tento typ sběru dat jsme prováděli v delším časovém období, protože průzkum probíhal ve všech 26 částech města. Z každé části města jsme chtěli získat reprezentativní názory obyvatel na život ve městě, včetně námětů ke zlepšení kvality života v dané části. Obyvatele starší 60 let jsme cíleně oslovovali na akcích pořádaných městem. Na všech desítkách vytvořených míst určených ke sběru dat byl přítomen tazatel, a co je důležité, jako poděkování jsme každému zájemci o průzkum rozdali drobné pozornosti. Respondenti obdrželi poukázku na občerstvení v místních podnicích, děti pak pak dostaly sladkosti a hračky.

Současně probíhalo po celou dobu sběru dat i on-line dotazování, do kterého se zapojilo 501 respondentů. Vyplnění dotazníku bylo umožněno pouze z jednoho zařízení, aby se zamezilo vícenásobnému vyplnění od jedné osoby.

Na medializaci průzkumu jsme spolupracovali s vybranými zástupci města. Propagace probíhala v regionálních novinách, v televizi, na facebooku a na webových stránkách města.

Výsledky dotazníkového šetření byly zpracovány do brožury, která prezentovala výstupy průzkumu v moderní formě, protože bylo důležité výsledky průzkumu představit obyvatelům ve srozumitelné podobě. 

„Úspěchem se pro nás stal mimořádný zájem občanů starších 60 let o dotazníkové šetření. Do průzkumu se jich zapojilo přes 200. Tomuto číslu určitě napomohla naše snaha se účastnit akcí, které byly pořádány pro občany staršího věku a zde je přímo oslovit.  Velmi si také ceníme pozitivní odezvy od občanů na kvalitu a srozumitelnost výsledků.“

Pavel Franěk
odborný garant
 

Závěr

Přes 1000 občanů Olomouce se prostřednictvím dotazníku zapojilo do průzkumu názorů a spokojenosti občanů města Olomouce v rámci zavádění místní Agendy 21 ve městě. Podařilo se tak naplnit očekávání města. V zásadě se ukázalo, že rozdíly mezi fyzických dotazovaním a on-line dotazníkem nebyly nikterak významné. Dostupnost informačních technologií společně s rostoucí digitální gramotností tak v budoucnu mohou obdobné výzkumy zrychlit a zlevnit.

„S potěšením mohu říci, že výsledky průzkumu dopadly velmi přívětivě. Vyplývá z nich totiž, že 91 % obyvatel, kteří se do dotazování zapojili, jsou spokojeni s životem v Olomouci, což je skvělý výsledek. Zároveň jsme si i ověřili, že víme, ve kterých oblastech by si veřejnost přála zlepšení a že ve svém úsilí míříme správným směrem“.

Miroslav Žbánek
primátor města