Mickeymousing ve veřejné správě

Mickeymousing ve veřejné správě

30. 4. 2021Leadership

Práce ve veřejném sektoru, obzvlášť ve vedoucí pozici, je náročná věc. Vyžaduje jiné dovednosti a kompetence než při seniorním postavení v soukromém podniku. Mimo obecné dovednosti, které jsou shodné pro oba segmenty, je práce ve veřejné správě náročnější na osobnostní předpoklady jedince, jeho hodnotový systém, integritu názorů a profesionalitu výkonu práce. 

Každý z nás si přeje, aby byla veřejná správa řízena profesionálně. Co to znamená, však není zcela jasné. Znamená to „řídit stát jako firmu", nebo „být byznysově orientovaný manažer zaměřený na hledání úspor", či „empatický vedoucí preferující dobré vztahy na pracovišti?" Pro mě osobně je důležité, aby vrcholní představitelé veřejné správy splňovali daleko více. Kromě profesionality, o které se často mluví, tak přidám další hodnotu, kterou považuji za stejně důležitou, a to integritu.

1. Integrita

Plánování ve veřejné správě je charakteristické delším časovým obdobím, menší pružností reakce na změny a řadou dalších faktorů. Integritou proto rozumím schopnost mít jasné názory, postavené na odborné argumentaci, které se mění spíše méně než více. Pokud je ve vedoucí pozici osoba, která názor mění podle toho, jak na něj tlačí zájmové/vlivové skupiny, jeho postoje a názory neumožňují faktické plánování podřízených skupin. Ještě horší je případ, kdy taková osoba nemá názor žádný. Nechvalně známý je výrok jednoho českého politika: „V tuto chvíli si o tom nemyslím nic.“  Čím vyšší pozici manažer zastává, zejména v ústředních orgánech státní správy, tím víc je integrita manažera důležitá, neboť ovlivňuje nejen přímé podřízené, ale fakticky celý systém veřejné správy.

2. Profesionalita

Práce ve veřejném sektoru je služba. Služba společnosti a lidem. Profesionální vedoucí jedná odpovědně, s pokorou k okolí, neustále pracuje na svém rozvoji, učí se novým věcem. A zejména - umí se rozhodnout. Pokud bych měl jmenovat jeden faktor, který považuji za největší limit profesionality, je to absence leadershipu. I v klidných dobách, je leadership důležitý faktor. V době krize (ekonomické, strukturální, časové) se  jedná o zásadní prvek profesionality. Bavíme-li se o vedoucích pozicích ve veřejné správě, bavíme se o apolitických, tedy odborných funkcích. Bohužel se často získání významné pozice ve veřejné správě pojí s nabytím pocitu výjimečnosti a významnosti. Hodnoty a dovednosti, které stály za důvody získání funkce se mění za hodnoty spočívající ve schopnosti využívat svou nově získanou moc. I když se situace postupně mění k lepšímu, bude trvat dlouho, než management veřejné správy v ČR dosáhne úrovně obvyklé ve vyspělých ekonomikách.

Manažerské metodě postavené na absenci výše uvedených hodnot říkám mickeymousing".  Ta je charakteristická sebepředváděním, budováním vlastní image, vyhýbáním se odpovědnosti a neschopností systémové práce. 

- Jan Havránek