Aktuality

Opět se sešel rok s rokem a my vám poskytujeme jako první možnost vypočítat hodnoty sdílených daní na nadcházející rozpočtový rok ... více
13.08.2018
V současné době realizujeme vzdělávání také pro zaměstnance městského úřadu v Kyjově. Několik školení již proběhlo, ale celá řada ... více
07.08.2018
Od července tohoto roku vzděláváme zaměstnance městského úřadu v Boskovicích. Vzdělávání probíhá v rámci projektu „Implementace st... více

Případové studie

Procesní modelování agend veřejné správy

Projekt „Procesní modelování agend veřejné správy" reaguje na klíčové problémy územní veřejné správy uvedené v kapitole 3.1.4. Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (Smart Administration) a naplňuje její cíle, tedy vytvoření předpokladů pro zefektivnění (zejména zrychlení, zjednodušení a zpřehlednění) veřejné správy včetně snížení administrativních nároků a nákladů na jejich výkon a tím zkvalitnění a zvýšení dostupnosti služeb klientům. U agend v samostatné působnosti vytváření standardů využívaných jako státem doporučené best practices, u agend výkonu státní správy budou následně generovány státem garantované standardy výkonu konkrétní agendy. Více ...

Zefektivnění procesu správy pohledávek v rámci činnosti magistrátu města Opava 

Ve spolupráci s Odborem právním a organizačním jsme realizovali optimalizaci procesu pohledávek. Hlavním cílem bylo narovnání pracovních postupů při procesu vzniku, evidence, předávání, zpracování, kontroly a vymáhání pohledávek. Výstupem optimalizace byla nejen procesní mapa, ale také návrh vnitřního předpisu - Směrnice pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek. Více ...

Audit dodržování dotačních podmínek (stínová kontrola) projektu financovaného z OP LZZ realizovaného městem Kuřim

Hlavním cílem realizace auditu bylo posouzení administrativní, věcné a finanční stránky administrace projektu a poskytnutí poradenství s nápravou případných nedostatků, včetně podpory při argumentaci postoje příjemce směrem k poskytovateli dotace. V neposlední řadě byl prověřen postup poskytovatele dotace směrem k městu Kuřim při řešení sporných bodů. Více ...

Nastavení systému strategického plánování v Chomutově a jeho správním obvodu

Město chce zlepšit přetrvávající negativní image oblasti se zhoršeným životním prostředím a jeho úsilím je stát se rozvíjejícím městem s dostatkem pracovních příležitostí, kvalitním dopravním systémem, kvalitním bytovým fondem a s vhodnými podmínky pro rodinný a pracovní život obyvatel a to i v celém jeho správním obvodu. Více ...

Společnost iMakers, s.r.o.

Společnost iMakers, s.r.o. je poměrně mladou společností, která prochází v posledních dvou letech velmi dynamickým rozvojem. S tímto velmi dynamickým rozvojem jsou spojeny poměrně vysoké nároky na zajištění dostatku kvalitní a kvalifikované pracovní síly. Vzhledem k poměrně vysokým nákladům na pracovní sílu v naší republice, se společnost rozhodla ve spolupráci s AQE advisors, a.s. řešit další rozvoj lidských zdrojů ve společnosti z dotačních zdrojů a vlastní kapitál investovat do rozvojových aktivit, které nelze v tuto chvíli podpořit z dotačních zdrojů. Více ...

Město Mladá Boleslav

Se statutárním městem Mladá Boleslav spolupracuje naše společnost na dotačním poli od roku 2009. Za tuto dobu jsme s městem ve vzájemné spolupráci připravili celou řadu projektů podpořených z Operačního programu Životní prostředí. Projekty byly primárně zaměřeny na:

  • Zlepšení energetických vlastností veřejných budov ve vlastnictví města
  • Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě

Naši experti pro město jednak zpracovali žádosti o podporu a dále pro město zabezpečují dotační management v průběhu realizace a udržitelnosti jednotlivých podpořených projektů. Více ...

Ústí nad Orlicí - Efektivní úřad

Cílem projektu bylo zkvalitnit a zefektivnit práci úřadu následně zlepšit úroveň služeb, které úřad poskytuje svým zákazníkům/klientům. Zároveň i zkvalitnit oblast personální práce, zejména s ohledem na kompetence manažerů organizace. Více ...

Zavedení řízení kvality pomocí modelu CAF a rozvoj  výkonnosti zaměstnanců  v rámci Státního úřadu inspekce práce

Důvodem realizace projektu byla zejména snaha získat a implementovat nástroj pro výšení kvality poskytovaných služeb, dále prohloubení odborných a manažerských znalostí a dovedností vedoucích a klíčových zaměstnanců úřadu. Více ...

Hodnocení řídících procesů v oblasti Technické pomoci Operačního programu Podnikání a inovace 2007-2013 a návrhy na vylepšení

Hlavním cílem zakázky bylo vyhodnotit současný systém nastavení procesů v rámci administrace a provádění technické pomoci OPPI, vyhodnotit současnou praxi administrace a provádění technické pomoci OPPI v kontextu pravidel stanovených pro tuto oblast evropskou legislativou k strukturálním fondům a Páteřním manuálem OPPI, včetně formulace návrhů na vylepšení a zkvalitnění realizace projektů a efektivní řízení vč. finančního hlediska technické pomoci. Více ...

Evaluace dosavadní implementace ROP JV - část Zhodnocení nastavení indikátorové soustavy ROP JV a návrh jejího zkvalitnění a část Analýza a vyhodnocení Příručky pro žadatele a příjemce ROP JV

Hlavním cílem projektu bylo provést analýzu dosavadní implementace (dále jen ROP JV) ve dvou oblastech:

  • Nastavení indikátorové soustavy
  • Příručka pro žadatele a příjemce ROP JV

Součástí obou oblastí (aktivit) projektu byl i návrh zefektivnění v dané oblasti včetně akčního plánu implementace opatření. Více ...

Hodnocení systémových, administrativních a vnějších vlivů na implementaci OP VaVpI

Cílem hodnocení systémových, administrativních a vnějších vlivů na implementaci OP VaVpI bylo vyhodnocení problematických činitelů, vazeb a vnějších vlivů implementace prioritních os OP VaVpI a následné sestavení doporučení pro vylepšení systému implementace a pro eliminaci problematických vnějších vlivů. Více ...

Rozpočtový výhled statutárního města Chomutov

Případová studie demonstruje využití rozpočtového výhledu pro řízení financování investic statutárního města Chomutova v IPRM v celkové výši 1,4 mld. Kč v letech 2009 - 2013. Více ...

Tvorba vzdělávacích programů a nadstavbové vzdělávání zaměstnanců MÚ Valašské Meziříčí a okolních obcí 

Hlavním cílem projektu bylo nastavení systému tvorby interních vzdělávacích programů a následné proškolení zaměstnanců prostřednictvím interních lektorů - zaměstnanců úřadu. Dále bylo realizováno požadované vzdělávání, kdy naše společnost ve spolupráci se zaměstnanci MěÚ realizovala sérii akreditovaných vzdělávacích programů. Více ...

Vila Tugendhat 

Případová studie se věnuje procesu získání dotace z fondů EU na komplexní obnovu Vily Tugandhat, která patří ke stěžejním dílům světové moderní architektury. Více ...

Implementace ekonomického softwaru FISO

Případová studie demonstruje přínosy implementace programu FISO na městském úřadě Štenberk. SW produkt FISO je určen k řízení finančních prostředků obcí, krajů a jimi zřízených příspěvkových organizací. Více ...

Využití fondů EU pro rozvoj města Znojma

Případová studie demonstruje úspěšně realizované projekty města Znojma financované z fondů EU v programovém období 2007 - 2013.  Více ...

Personální audit CRR 

Případová studie demonstruje náš přístup k realizaci personálního auditu, jehož cílem bylo jak posouzení personálních procesů tak návrh opatření vedoucích k zefektivnění organizace. Více ...

Efektivní nastavení systému řízení a rozvoje lidských zdrojů na Městském úřadě Kyjov

Hlavním cílem společného projektu bylo nastavení efektivního systému řízení a rozvoje lidských zdrojů. Významným faktorem úspěšné realizace bylo uvědomnění si důležitosti realizace projektu ze strany vedení města. Více ...

Nastavení systému strategického plánování a realizace projektů v Havířově

Případová studie demonstruje koncepční přístup statutárního města Havířova k možnostem svého rozvoje při optimálním využití prostředků z fondů EU. Více ...

Evaluace, monitoring a reporting v rámci programu Zelená úsporám 

Pro úspěšné řízení každého programu financovaného z veřejných prostředků je nezbytné zajistit jeho nezávislé hodnocení. Evaluace se kromě věcného a finančního pokroku soustřeďuje i na měření naplnění indikátorů programu. Více ...

Personálně organizační audit Technických sítí Brno, a.s. 

Případová studie se věnuje personálně-organizačnímu auditu, který nastartoval proces změn ve společnosti zákazníka vedoucí k zefektivnění a zhospodárnění činností organizace. 

Nastavení systému řízení finančních prostředků včetně souvisejících procesů na MDČR

Případová studie se věnuje racionalizaci a optimalizaci řídících a kontrolních procesů na Ministerstvu dopravy ČR. Více ...