AQE advisors

Aktuality

Opět se sešel rok s rokem a my vám poskytujeme jako první možnost vypočítat hodnoty sdílených daní na nadcházející rozpočtový rok ... více
13.08.2018
V současné době realizujeme vzdělávání také pro zaměstnance městského úřadu v Kyjově. Několik školení již proběhlo, ale celá řada ... více
07.08.2018
Od července tohoto roku vzděláváme zaměstnance městského úřadu v Boskovicích. Vzdělávání probíhá v rámci projektu „Implementace st... více

Články

13.10.2016
Jazykových škol je mnoho, opravdu velmi mnoho a všechny se snaží, aby měly něco jiného: něco jedinečného, co by je odlišilo od ostatních a co by přilákalo a udrželo veřejnost, kterou potřebují. Modely jsou rozmanité, cesty různé a obdobně je tomu i s výsledky. Nicméně jen opravdu málo škol může ukáz... více
22.06.2015
A. Plnění sdílených daní Od počátku letošního roku probíhá široká debata ve sdělovacích prostředcích na téma nízkého plnění daní. I ministerstvo financí přiznává nižší inkaso daňových příjmů oproti roku 2014. Je všeobecně známo, že meziroční pokles inkasa spotřebních daní způsobilo předzásobení... více
27.05.2015
V letech 2008 - 2014 většina obcí realizovala projekty zaměřené na zvýšení kvality řízení podporované z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osy č. 4.1. Výstupy, které obce získaly, jsou různé a různě kvalitní. Mnohdy nedošlo k tomu, že by obce reálně získal y pro sebe, úřad a... více
23.01.2015
Snad si na úvod můžeme položit filosofickou otázku - co je posláním veřejné správy? Odpovědí nás napadne nepochybně hned několik. Pomocí otřelého slovního obratu můžeme konstatovat - především služba veřejnosti. K tomu, abychom naplnili tento úkol či cíl, je třeba mít k dispozici kvalitní zaměstnanc... více
20.10.2014
Vážení čtenáři, dnes Vám stručně, pro inspiraci, představím metodu často využívanou v organizacích veřejné správy. Jedná se o administrativně nenáročnou metodu, která je snad naučitelná a nevyžaduje žádné speciální softwarové nástroje. Jedná se o metodu BARS ((„Behaviorally Anchored Rating Scales - ... více
26.09.2014
Hodnocení zaměstnanců patří nepochybně mezi nejvýznamnější motivační nástroje. Mimo jiné je i zdrojem informací pro zaměstnance i pro zaměstnavatele. Na základě dobře nastaveného systému hodnocení lze plánovat vzdělávání zaměstnanců.Hodnocení zaměstnanců je v neposlední řadě i tím, co určuje rozdíly... více
11.08.2014
V souvislosti se snížením limitu obratu stanoveného podle § 6 odst. 1 zákona o DPH od 1. 1. 2015 na hodnotu 750 000 Kč je třeba připomenout základní pojmy a příklady k registraci DPH u obcí.Neziskové subjekty, kam spadají i obce, jsou dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty osobami povi... více
14.07.2014
Na téma motivace bylo řečeno již mnoho. Motivaci nepochybně chápeme jako něco, co determinuje výkonnost zaměstnanců. K tomu jsou však i nutné potřebné znalosti a schopnosti, pracovní úsilí, vytrvalost a odhodlání. V praxi soukromých společností je motivace zaměstnanců časté téma, zejména pro všechny... více
13.06.2014
Zajištění celého procesu adaptace zaměstnanců do podmínek úřadu ÚSC patří mezi klíčové činnosti vedoucích zaměstnanců, kteří společně s personálním útvarem (oddělením, odborem) nesou za hladký a úspěšný průběh celého procesu odpovědnost. Adaptační proces je období, během kterého se zaměstnanec na úř... více
23.05.2014
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen „MMR") v současném období ve spolupráci se zástupci ministerstev, krajů, Svazu měst a obcí ČR a dalších významných národních partnerů zpracovává Metodický pokyn pro využití integrovaných přístupů v programovém období 2014-2020 (dále jen „MPIP"). ... více
Počet nalezených článků   26
zobrazeny články od   1 do 10