AQE advisors

Aktuality

Opět se sešel rok s rokem a my vám poskytujeme jako první možnost vypočítat hodnoty sdílených daní na nadcházející rozpočtový rok ... více
13.08.2018
V současné době realizujeme vzdělávání také pro zaměstnance městského úřadu v Kyjově. Několik školení již proběhlo, ale celá řada ... více
07.08.2018
Od července tohoto roku vzděláváme zaměstnance městského úřadu v Boskovicích. Vzdělávání probíhá v rámci projektu „Implementace st... více

Vývoj daňových příjmů

Autor:  Ing. Jan Obrovský

A. Plnění sdílených daní 

Od počátku letošního roku probíhá široká debata ve sdělovacích prostředcích na téma nízkého plnění daní. I ministerstvo financí přiznává nižší inkaso daňových příjmů oproti roku 2014. Je všeobecně známo, že meziroční pokles inkasa spotřebních daní způsobilo předzásobení tabákovými výrobky z důvodu zvýšení sazeb z tabákových výrobků a nižší ceny pohonných hmot (tento výpadek inkasa nemá přitom vliv na příjmy ÚSC). Pro municipality má zásadní význam v rámci příjmů výběr sdílených daní, zejména daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (DPFO), daň z příjmů právnických osob (DPPO) a daň z přidané hodnoty (DPH). Z těchto tří položek zaznamenala citelný meziroční pokles DPH. Tento meziroční pokles vysvětluje ministerstvo financí vysokou skutečností počátku roku 2014, kdy v důsledku zahájení postupu k odstranění pochybností správce daně nebylo Finanční správou ČR na úrovni veřejných rozpočtů vyplaceno cca 11 mld. Kč nadměrných odpočtů, které souvisely se zdaňovacím obdobím z konce roku 2013. Vzhledem k postupnému vyplácení zadržených nadměrných odpočtů v dalším průběhu roku 2014 lze očekávat od druhého čtvrtletí roku 2015 snižování vlivu tohoto zkreslení. V následujícím textu budeme vyhodnocovat vývoj příjmů ze sdílených daní statutárního města Chomutov a měst Hlinsko, Klatovy, Šternberk a Uničov. Touto cestou děkujeme odpovědným pracovníkům za spolupráci a poskytnutá data.

B. Vybrané daňové příjmy státního rozpočtu za roky 2014 a 2015

Pro lepší orientaci v příjmech sdílených daní jsme nejprve porovnali celostátní inkaso vybraných položek sdílených daní za první tři, čtyři a pět měsíců let 2014 a 2015.

Obrázek_1

Výběr DPFOZČ v letech 2014 a 2015 (v absolutních hodnotách) za prvních pět měsíců je téměř identický. Saldo DPFO za březen až květen dokumentuje zlepšené plnění v roce 2015 o cca 1,5 mld. Kč. Zatímco DPFO se plní během roku téměř pravidelně 1/12, u DPPO bude důležitý příjem v červnu (plátci daně s daňovým poradcem). U DPH se projevuje zlepšené inkaso dle předpokladu ministerstva financí (snižující se meziroční záporné saldo).

C. Zhodnocení sdílených daní za pět měsíců roku 2015 dle hodnot rozpočtu měst

V této části bude porovnáno cash flow na základě platného rozpočtu jednotlivých měst za prvních pět měsíců roku 2015.

Srovnání vycházelo ze skutečného plnění vybraných položek daňových příjmů a z plánovaného cash flow jednotlivých měst. V tabulkách je znázorněno procentuální vyjádření skutečnost/cash flow, tedy pokud je rozpočet sestaven reálně a pravdivě a plní-li se podle předpokládaného vývoje (sestaveného na základě analýzy minulých let), pak se poměr pohybuje kolem 100% (± 5%). Pokud v rámci příjmů dosahuje poměr více než 100% (stále za předpokladu reálného a pravdivého rozpočtu), signalizuje tato skutečnost lepší plnění oproti plánu, nižší hodnoty pak mohou ukazovat na možné ohrožení plnění na konci rozpočtového roku.

V tomto případě je hodnota procentuálního vyjádření (skutečnost/cash flow) závislá na rozdílu hodnot platného rozpočtu a maximální predikce, vycházející z hodnot schváleného státního rozpočtu (SR).

Obrázek_2

Výsledky šetření:
Obecně platí, že měsíční vývoj jednotlivých sdílených daní je pozitivní, tzn., výběr těchto daní má ve státním rozpočtu stoupající tendenci. Tento pozitivní trend však není zaznamenán u všech vybraných měst. Poměr plnění sdílených daní v porovnání skutečného výběru k analýze minulých let u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (1111) u Chomutova a Klatov kopíruje vývoj této daně ve státním rozpočtu. U ostatních měst je v květnu zaznamenán pokles o 8 - 10 procentních bodů. U daně z příjmů právnických osob (1121) se tento poměr měsíčně zlepšuje u všech měst. Podobná situace jako u DPFO zč je u daně z přidané hodnoty. Zatímco u Chomutova a Klatov evidujeme zlepšení poměru skutečného výběru k analýze minulých let o 1,5%, ostatní města vykazují 1,5 až téměř 5ti procentní pokles.

Poměr plnění sdílených daní v porovnání skutečného výběru k analýze minulých let u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (1111) a daně z příjmů právnických osob (1121) se měsíčně zlepšuje. Zatímco v lednu se u položky 1111 pohybovaly hodnoty od 77,42% do 86,03%, tak se v měsíci květnu interval rozšířil (od 82,18% do 97,67%). Hodnoty položky 1121 se v lednu od 24,35% do 26,13%, v měsíci květnu dosahovaly hodnoty rozmezí od 76,1% do 82,6%. Jiná situace nastává u daně z přidané hodnoty (1211). Na počátku roku, konkrétně v měsíci lednu, byl poměr skutečného výběru k analýze minulých let vyšší než v měsíci květnu, což je způsobeno příčinami vyjmenovanými výše. Ovšem v následujících měsících lze očekávat postupné zlepšování plnění daně z přidané hodnoty.

D. Zhodnocení sdílených daní za pět měsíců roku 2015 dle hodnot predikce SR 

Porovnání skutečných příjmů a predikce, vypočítané z hodnot státního rozpočtu (maximální hodnoty sdílených daní pro jednotlivá města), by mělo eliminovat rozdílné hodnoty v rozpočtech vybraných měst. Zobrazené výsledky však tomuto předpokladu neodpovídají. Absolutní hodnoty procentuálního vyjádření se v jednotlivých měsících liší i o více jak 8%. Také měsíční vývoj jednotlivých daní nemá stejný charakter (např. položka 1111 v Hlinsku za březen a duben je téměř konstantní a v květnu klesá o téměř 8%, Chomutov vykazuje za březen a duben více jak 3% nárůst a v květnu také roste o 1,2%). Jedna z možností sledovaných odchylek jsou vratky záloh OSVČ, které ale nevysvětlují zachycené skutečnosti v tabulkách uváděných níže. Spíše dokládají odlišný přístup jednotlivých místně příslušných finančních úřadů při poskytování nárokových částek sdílených daní analyzovaným městům. 

Obrázek_3

Výsledky šetření:
Pro srovnání stavu plnění sdílených daní byly porovnávány hodnoty dle státního rozpočtu. Do výsledků byly aplikovány hodnoty predikce plnění vybraných daní státního rozpočtu. Ze srovnání lze pozorovat stejný vývoj jak u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a daně z příjmů právnických osob. Rozdíl lze spatřit u daně z přidané hodnoty. Procentuální vyjádření v měsíci lednu dosáhlo nejvyšších hodnot za celé čtyři měsíce a po poklesu v únoru poté opět roste (důsledek postupného vyplácení zadržených nadměrných odpočtů v roce 2014). 

E. Závěr

Porovnáním všech pohledů jednak z pozice skutečného inkasa sdílených daní státního rozpočtu tak i s ohledem na plnění vybraných sdílených daní u vybraných měst lze konstatovat, že plnění těchto daní má pozitivní trend (s výjimkou položky 1111 u tří výše zmíněných měst). I s ohledem na vzrůstající ekonomické oživení lze vyslovit domněnku, že na konci roku budou sdílené daně naplněny dle předpokladů.

Kromě měst, jejichž výsledky jsou prezentovány v tomto článku (byla vybrána jako typická města, jejichž výsledky lze zobecnit), jsme analyzovali několik dalších měst. Z výsledků vyplývají závěry, že příjmy všech zkoumaných měst mají odlišný charakter, jak se prezentuje ve státním rozpočtu a jsou závislé na jejich lokalitě (např. vývoj sdílených daní u Šternberka a Uničova).

Aby nedošlo z naší strany pouze k jednorázovému vyhodnocování plnění sdílených daní, budeme od července na našich webových stránkách zveřejňovat výsledky měsíčních šetření plnění sdílených daní.

V případě zájmu by firma AQE advisors, a.s. uvítala spolupráci s dalšími územními samosprávnými celky.