AQE advisors

Aktuality

Opět se sešel rok s rokem a my vám poskytujeme jako první možnost vypočítat hodnoty sdílených daní na nadcházející rozpočtový rok ... více
13.08.2018
V současné době realizujeme vzdělávání také pro zaměstnance městského úřadu v Kyjově. Několik školení již proběhlo, ale celá řada ... více
07.08.2018
Od července tohoto roku vzděláváme zaměstnance městského úřadu v Boskovicích. Vzdělávání probíhá v rámci projektu „Implementace st... více

Metodický pokyn pro využití integrovaných přístupů v programovém období 2014-2020

Autor:  Mgr. Stanislav Loskot, MBA

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen „MMR") v současném období ve spolupráci se zástupci ministerstev, krajů, Svazu měst a obcí ČR a dalších významných národních partnerů zpracovává Metodický pokyn pro využití integrovaných přístupů v programovém období 2014-2020 (dále jen „MPIP"). Cílem metodického pokynu je poskytnout řídicím orgánům programů fondů pro programové období 2014-2020, závazné způsoby hodnocení a schvalování integrovaných strategií a dále také budoucím žadatelům, zpracovatelům integrovaných strategií rozvoje území i dalším zapojeným partnerům upřesnit jednotné postupy při přípravě, hodnocení, schvalování a realizaci, monitorování a vyhodnocování integrovaných přístupů a předat požadavky Evropské komise, včetně doplňujících pokynů MMR jako orgánu odpovědného za přípravu Dohody o partnerství.

MPIP bude závazný pro všechny programy v rámci veškerých Evropských a strukturálních investičních fondů, které jsou zastřešeny Dohodou o partnerství, tzn. Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský námořní a rybářský fond. Na tomto místě je důležité poznamenat, že následně popsaný proces se stále vyvíjí a následující text může v konečném důsledku doznat v nastavení reálných pravidel změn.

Základním principem uplatnění integrovaných nástrojů je věcná (vhodně a logicky provázané a potřebné tematické/sektorové intervence), územní (realizace intervencí ve vhodném, geograficky a ekonomicky spojeném území) a časová (realisticky připravený harmonogram a časové a věcné sladění předpokládaných intervencí) provázanost intervencí realizovaná na základě kvalitní integrované strategie rozvoje území. Důležitým aspektem strategie rozvoje území (= integrovaný nástroj) nebude množství a obsahová šíře v nich uvedených a následně realizovaných projektů, ale reálné nastavení a splnění jejich předem definovaných cílů, tzn. celkový výsledek odpovídající potřebám daného území.

Pro jednotlivé typy integrovaných nástrojů budou nastaveny podle relevantních operačních programů/programů finanční limity. Mezi integrované nástroje pro programové období 2014-2020 patří: Integrovaná územní investice (dále jen „ITI"), Integrovaný plán rozvoje území a Komunitně vedený místní rozvoj.

V podmínkách České republiky tedy představuje ITI realizaci integrované strategie rozvoje metropolitní oblasti, která zahrnuje klíčové investice (investiční a neinvestiční výdaje) řešící problémy daného území z více než jedné prioritní osy jednoho nebo více operačních programů. ITI budou moci čerpat z Integrovaného operačního programu, Operačního programu doprava, Operačního programu životní prostředí, Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Operačního programu zaměstnanost a Operačního programu Praha - pól růstu. ITI se tedy ve své analýze a následném definování a hierarchizaci priorit soustředí na klíčové tematické okruhy rozvoje metropolitní oblasti v souladu s cíli a investičními prioritami EU, tedy příslušných operačních programů. Mezi nejvíce nosná témata spojující jádrová města a zároveň nejvýznačnější centra České republiky s jejich funkčním zázemím patří zejména doprava, trh práce a oblast sociálních služeb, vzdělávání, propojení výzkumných kapacit, aplikace jejich výstupů do praxe, inovace a podnikání a oblast životní prostředí. Počet těchto ITI je v ČR vymezen počtem šesti metropolitních oblastí (pražská-středočeská, brněnská, ostravská, plzeňská, hradecko-pardubická a ústecko-chomutovská aglomerace), z nichž každá může předložit ke schválení a realizaci pouze jednu integrovanou strategii. Finanční objem (indikativně stanovený po relevantních operačních programech) směrovaný na realizaci ITI bude zároveň představovat plnění podmínky vyčlenění nejméně 5 % z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje na integrovaná opatření pro udržitelný rozvoj měst (předpoklad je však mnohem vyšší než 5 %). Pro programové období je pro Českou republiku předjednáno celkem 21,5 mld. €, což při současném kurzu 27,50/€ činí cca 560 mld. Kč, z toho 5 % činí 28 mld. Kč.

Integrovaná strategie ITI kromě společného postupu popíše zaměření klíčových aktivit ve vazbě na cíle příslušného operačního programu, stanoví kvalifikovaným odhadem celkovou finanční náročnost a kvantifikuje dosažení cílů pomocí relevantních indikátorů, jež budou definovány řídícími orgány v příslušných prioritních osách operačních programů. V rámci finančního plánu pak popíše rozdělení finančních požadavků na roční alokace a k nim přiřadí podíl na plnění stanovených cílů příslušných operačních programů, aby mohl být tento postup průběžně monitorován a hodnocen.

V případě neplnění těchto závazných cílů budou relevantním řídícím orgánem operačního programu vedeny příslušné kroky v souladu se sankčním mechanismem nastaveným příslušným operačním programem.

Vlastní ITI předkládá nositel prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+ na základě k tomuto účelu zveřejněné výzvy žádost o realizaci ITI na MMR. Ode dne vyhlášení výzvy do konečného termínu výzvy nesmí uplynout méně než 3 měsíce a více než 6 měsíců. MMR může vyhlásit i více výzev, podle očekávané absorpční kapacity (množství připravených projektů), podle zájmu nositelů ITI a podle finančních možností relevantních operačních programů. Po předložení ITI bude provedeno do 40 pracovních dnů od ukončení výzvy hodnocení žádostí o realizaci ITI podle těchto tří základních hledisek - posouzení formálních náležitostí, posouzení přijatelnosti ITI, hodnocení kvality ITI pomocí výběrových kritérií. Hodnocení bude zaznamenáno v monitorovacím systému. Do této fáze budou rovněž zapojeni zástupci relevantních řídících orgánů, z jejichž operačních programů budou ITI požadovat finanční prostředky. Prostřednictvím monitorovacího systému se budou moci vyjádřit k souladu obsahu priorit ITI s příslušnými operačními programy a reálnosti navržených a požadovaných finančních prostředků (v souladu s nastavenými finančními limity podle jednotlivých operačních programů). Seznam vyhodnocených žádostí o realizaci ITI bude následně předán Výběrové komisi, kterou jmenuje ministr pro místní rozvoj, jež je složená ze zástupců Národního koordinačního orgánu, řídících orgánů operačních programů a dalších partnerů. Výběrová komise do 30 pracovních dnů od ukončení hodnocení schválí ITI, které budou realizovány a řídicí orgány uzavřou s předkladateli ITI do 90 pracovních dnů smlouvy o realizaci.

MMR monitoruje on-line prostřednictvím monitorovacího systému výsledky realizace projektů z ITI, zpracovává průběžné hodnotící zprávy. V případě zjištění nedostatků konzultuje problémy s příslušnými řídícími orgány a navrhuje nápravná opatření. Zároveň může zpracovávat vlastní hodnotící zprávy v souladu s evaluačním plánem. Řídící orgán hodnotí prostřednictvím pravidelných zpráv stav realizace projektu a plnění závazných indikátorů. Zpracovává hodnotící zprávy v souladu se svým evaluačním plánem. Příjemce realizuje projekt, plní závazné ukazatele. Manažer ITI monitoruje průběh realizace, plnění indikátorů a výsledků projektu v pravidelných intervalech informuje odpovědný orgán pro realizaci ITI. V případě nesouladu s ITI či při problémech s realizací napomáhá příjemci s řešením, případně navrhuje odpovědný orgánu ITI konkrétní kroky k nápravě situace.

ITI nebudou mít přímou vazbu na Integrované plány rozvoje měst realizované v rámci programového období 2007-2013.