Poradenství

Aktuality

07.09.2017
Jako každý rok poskytujeme možnost vypočítat hodnoty sdílených daní na rok 2018 a také pro období 2019 a 2020.Můžete si tak snadno... více
17.07.2017
Uvádíme nový, zcela specifický kurz vedený naprostou špičkou v oboru!Lektrkou kurzu je JUDr. Pavlína Brzobohatá, předsedkyně sená... více
14.10.2016
Vážení,Dovolujeme si Vám představit naše nové webové stránky http://www.aqeacademy.cz/ zaměřené na vzdělávání.Najdete zde kalendá... více

Dotace a projekty EU

Strukturální fondy EU a další finanční nástroje nabízí žadatelům v České republice řadu možností a příležitostí k podpoře realizace jejich záměrů, a to jak ve formě investiční či neinvestiční dotace. Našim cílem je zajistit zákazníkům pomoc a podporu v rámci celého projektového cyklu.

  • Informační zpravodajství se zaměřuje na přehledné komentované zpravodajství o možnostech čerpání dotací, upozorňování na aktuální výzvy včetně rozboru dané výzvy, ad-hoc analýzy dle potřeb cílových skupin.
  • Příprava projektů zahrnuje zpracování vlastních žádostí o finanční podporu včetně studie proveditelnosti, ekonomické analýzy, finanční analýzy (CBA), projektové dokumentace a dalších specifických příloh.
  • Realizace a udržitelnost projektu je klíčová pro úspěšné čerpání poskytnuté dotace. Podílíme se na zpracování průběžných a etapových monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, zajištění publicity projektu, finančním řízení projektu či kontrole uznatelnosti výdajů projektu.
  • Realizace stínových kontrol - provádíme kontrolu dodržování podmínek dotací tak, jak je realizována kontrola na místě ze strany poskytovatele dotace či dalších kontrolních orgánů. Smyslem je posoudit administrativní, věcnou a finanční stránku projektu s cílem včasného odhalení a odstranění případných nedostatků.

Podpora realizace a řízení EU programů

Úspěšné čerpání dotací pro nás neznamená jen získání finanční podpory pro naše zákazníky. Zaměřujeme se nejen na pomoc implementační struktuře operačních programů, ale i na pomoc územněsprávním celkům s budováním absorpční kapacity.

  • Expertní pomoc konečným příjemcům v průběhu realizace projektů financovaných z fondů EU, zejména pak při vyplňování monitorovacích etapových/průběžných, mimořádných, závěrečných zpráv a žádostí o platbu.
  • Externí administrace implementace pro posílení administrativní kapacity, a to jak ve směru podpory žadatelů a příjemců (semináře, přímé poradenství, administrace projektů příjemců), tak vůči ŘO a ZS (metodická podpora, příprava analýz a zpráv).
  • Evaluace operačních programů - zhodnocení pokroku realizace operačních programů, kdy evaluaci lze realizovat komplexně pro celý operační program nebo pro vybrané prioritní osy či oblasti podpory. 
  • Sledování čerpání jednotlivých operačních programů pro s cílem zefektivnění čerpání strukturálních fondů, včetně sledování plnění pravidla N+2/N+3 a nastavení systému finančního plánování a čerpání. 
  • Benchmarkingové analýzy čerpání - komparace a benchmarking v rámci referenčních skupin municipalit při čerpání prostředků z fondů EU pro subjekty státní správy a samosprávy. 
  • Ad-hoc analýzy a metodiky zaměřené na zefektivnění procesu administrace a zrychlení čerpání, např. identifikaci bariér čerpání a jejich eliminaci, přípravu a aktualizaci metodických manuálů, analýzy absorpční kapacity.