AQE advisors

Aktuality

Opět se sešel rok s rokem a my vám poskytujeme jako první možnost vypočítat hodnoty sdílených daní na nadcházející rozpočtový rok ... více
13.08.2018
V současné době realizujeme vzdělávání také pro zaměstnance městského úřadu v Kyjově. Několik školení již proběhlo, ale celá řada ... více
07.08.2018
Od července tohoto roku vzděláváme zaměstnance městského úřadu v Boskovicích. Vzdělávání probíhá v rámci projektu „Implementace st... více

Zaměstnanci společnosti AQE advisors, a.s. se vzdělávají v rámci dotačního projektu výzvy č.043 OP Zaměstnanost (OPZ)

OP Z výzva 43

V srpnu 2016 podala společnost AQE advisors, a.s. žádost o poskytnutí dotace na vzdělávání svých zaměstnanců v rámci výzvy č.043 (Podnikové vzdělávání zaměstnanců), zveřejněné v rámci Operačního programu zaměstnanost OPZ).

Po vyhodnocení žádostí byla naší společnosti potvrzena celková dotace na vzdělávání ve výši 425 833,00 Kč, což činí 85% z celkových způsobilých nákladů projektu, které byly vyčísleny na 500 980,00 Kč. Zavázali jsme se, že školení absolvuje nejméně 7 zaměstnanců naší společnosti a každý z nich se proškolí nejméně v rozsahu 40 výukových hodin. Jeden z účastníků patří do cílové skupiny 54+ (tedy osob ve věku nad 54 let), kterým má vzdělávání pomoci udržet si kvalifikaci a rozvinout kompetence, vyhledávané na trhu práce.

Realizace projektu, který byl označen číslem OPZ/1.3/043/0005206, byla zahájena dne 1.9.2016 a předpokládá se v jeho rámci proškolení celkem 940 osobohodin v rámci obecných IT dovedností, měkkých a manažerských dovedností, vzdělávání oblasti specializovaných IT kurzů a v oblasti účetního, ekonomického a právního vzdělávání.

Jedná se o nový typ výzvy, která využívá zjednodušený způsob vykazování a proplácení nákladů, kdy jsou v projektech propláceny příjemcům jen stanovené jednotkové náklady, bez ohledu na skutečně vynaložené náklady. Proto bude projekt zahájen cenovým průzkumem, který určí způsob, jakým bude vybrán dodavatel vzdělávacích aktivit.

Aktuální informace o průběhu projektu ke dni 30.4.2017
Přestože bylo poměrně náročné sladit každodenní práci a provozní povinnosti u zákazníků s intenzivním vzděláváním v rámci projektu, podařilo se nám vstoupit to projektu velmi rychle a již od září 2016 se intenzivně školilo.

Dosud se vzdělávacích aktivit projektu zůčastnilo celkem 8 zaměstnanců naší společnosti, kteří v jeho rámci absolvovali 20 různých školení ve všech výše uvedených oblastech. Ve zprávě o realizaci projektu je vykázáno celkem 908 výukových hodin, což ukazuje, že většina vzdělávání v rámci projektu již proběhla. Celkově je účastníky úroveň školení i jednotlivých lektorů hodnocena velmi vysoko a všichni oceňují přínos, který jim vzdělávání přineslo.

Ukončení projektu ke dni 31.8. 2017
V rámci projektu AQE advisors_výzva_43_OPZ došlo ke kompletnímu proškolení zaměstnanců společnosti AQE advisors, a.s., kteří díky této příležitosti dosáhli zvýšení své dosavadní úrovně vzdělání. Realizace projektu přinesla všem zúčastněným osobám nejen profesní zdokonalení svých znalostí a dovedností, ale také celkové zlepšení osobního rozvoje každého jedince.

Projekt byl zaměřen na nevyhovující úroveň dosavadních znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců společnosti. Uvedeným problémem vznikal nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatele a narůstajícími požadavky trhu práce. Hlavní příčiny realizace projektu spočívaly v nedostačujících zdrojích zaměstnavatele na průběžné vzdělávání zaměstnanců a na podporu moderních systémů řízení lidských zdrojů. Nedílnou součástí byla také nedostatečná a málo pružná reakce na měnící se požadavky trhu práce z důvodu technologických změn.

Výstupem projektu je celkové zvýšení úrovně znalostí a dovedností všech zapojených zaměstnanců. Díky realizaci projektu došlo k zesílení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků. Uskutečnění projektu přineslo soulad v rámci kvalifikační úrovně pracovní síly s narůstajícími požadavky trhu práce.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.